Sacred Texts  Shinto  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


The Kojiki, translated by Basil Hall Chamberlain, [1919], at sacred-texts.com


p. A1 [343]

APPENDIX I.

JAPANESE TEXT OF THE SONGS PRESERVED IN THE "KO-JI-KI," OR "RECORDS OF ANCIENT MATTERS," TRANSLITERATED INTO ROMAN. 1

I. (SECT. XIX, NOTE 6.)

Ya-kumo tatsu

Idzumo ya-he-gaki

Tsuma-gomi ni

Ya-he-gaki-tsukuru

Sono ya-he-gaki wo

II. (SECT. XXIV, NOTE 4.)

Ya-chi-hoko no

Kami no mikoto ha

Ya-shima-kuni

Tsuma magi-kanete

Toho-tohoshi

Koshi no kuni ni

Sakashi-me wo

Ari to kikoshite

Kuhashi-me wo

Ari to kikoshite

Sa-yobahi ni

Ari-tatashi

Yobahi, ni

Ari-kayohase

Tachi ga wo mo

Imada tokazute p. A2

Osuhi wo mo

Imada tokaneba

Wotome no

Nasu ya ita-to wo

Osoburahi

Wa ga tatasereba

Hikodzurahi

Wa ga tatasereba

[344] Awo-yama ni

Nuye ha naki

Sa-nu tsu tori

Kigishi ha toyomu

Niha tsu tori

Kake ha naku

Uretaku mo

Naku-naru tori ka

Kono tori mo

Uchi-yame-kosene

Ishitafu ya

Ama-hase-dzukahi

Koto no

Katari-goto mo

Ko wo ba

III. (SECT. XXIV, NOTE 5.)

Ya-chi-hoko no

Kami no mikoto

Nuye-kusa no

Me ni shi areba

Wa ga kokoro

Ura-su no tori zo

Ima koso ha

Chi-dori ni arame

Nochi ha

Na-dori ni aramu wo

Inochi ha

Na shise-tamahi so

Ishi-tafu ya

Ama-hase-dzukahi

Koto no

Katori-gotomo

Ko wo ba

IV. (SECT. XXIV, NOTE 7.)

Awo-yama ni

Hi ga kakuraba

Nuba-tama no

Yo ha ide-namu

Asa-hi no

Wemi-sakaye-kite

Taku-dzumu no

Shiroki tadamuki

Awa-yuki no

Wakayaru mune wo

So-dataki

Tataki-managari

Ma-tama-de

Tama-de sahi-maki p. A3

Momo-naga ni

I ha nasamu wo

Aya ni

Na kohi-kikoshi

Ya-chi-hoko no

Kami no mikoto

Koto no

Katari-goto mo

Ko wo ba

V. (SECT. XXV, NOTE 2.)

Nuba-tama no

Kuroki mi keshi wo

Ma-tsubusa ni

Tori-yosohi [345]

Oki tsu tori

Muna miru toki

Ha-tatagi mo

Kore ha fusahazu

He tsu nami

So ni nugi-ute

So-ni-dori no

Awoki mi keshi wo

Ma-tsubusa ni

Tori-yosohi

Oki tsu tori

Muna miru toki

Ha-tatagi mo

Ko mo fusahazu

He tsu nami

So ni nugi-ute

Yama-gata ni

Magishi atane tsuki 2

Some-ki ga shiru ni

Shime-koromo wo

Ma-tsubusa ni

Tori-yosohi

Oki tsu tori

Muna miru toki

Ha-tatagi mo

Ko shi yoroshi

Itokoya no

Imo no mikoto

Mura-tori no

Wa ga mure-i-naba

Hike-tori no

Wa ga hike-i-naba

Nakazhi to ha

Na ha ifu to mo

Yamato no

Hito-moto susuki

Unakabushi

Na ga nakasamaku

Asa-ame no

Sa-giri ni tatamu zo 3 p. A4

Waka-kusa no

Tsuma no mikoto.

Koto no

Katari-goto mo

Ko wo ba

VI. (SECT. XXV, NOTE 3.)

Ya-chi-hoko no

Kami no mikoto ya

A ga oho-kuni

Nushi koso ha

Wo ni i-maseba

Uchi-miru

Shima no saki-zaki

Kaki-miru

Iso no saki ochizu

Waka-kusa no

Tsuma motase-rame

A ha mo yo

Me ni shi areba

[346] Na wokite

Wo ha nashi

Na wokite

Tsuma ha nashi

Aya-kaki no

Fuhayaga shita ni

Mushi-busuma

Nikoya ga shita ni

Taku-busuma

Sayagu ga shita ni

Awa-yuki no

Wakayaru mune wo

Taku-dzunu no

Shiroki tadamuki

So-dataki

Tataki-managari

Ma-tama-de

Tama-de sashi-maki

Momo-naga ni

I wo shi nase

Toyo mi ki

Tate-matsurase

VII. (SECT. XXXI, NOTE 33.)

Ame naru ya

Oto-tanabata no

Unagaseru

Tama no mi sumaru

Mi sumaru ni

Ana-dama haya

Mi tani futa watarasu 4

Ajishiki

Taka-hiko-ne no

Kami zo ya

p. A5

VIII. (SECT. XLII, NOTE 18.)

Aka-dama ha

Wo sahe hikaredo

Shira-tama no

Kimi ga yosohi shi

Tafutoku ari-keri

IX. (SECT. XLII, NOTE 19.)

Oki tsu tori

Kamo-doku shima ni

Waga wi-neshi

Imo ha wasurezhi

Yo no koto-goto ni

X. (SECT. XLVII, NOTES 16 AND 17.)

Uda no taka-ki ni 5

Shigi-wana haru 6

Wa ga matsu ya

Shigi ha sayarazu

Isukuhashi

Kujira sayaru [347]

Konami ga

Na kohasaba

Tachi-soba no

Mi no nakeku wo 7

Kokishi hiwene

Uhanari ga

Na kohasaba

Ich-saka-ki mi no

Ohokeku wo

Kokida hiwene

Ye ye

Shi ya ko shi ya

[Wo ha igonofu zo]

Aa shi yo ko shi ya

XI. (SECT. XLVIII, NOTE 4.)

Osaka no

Oho-muro-ya ni

Hito saha ni

Ki-iri-wori

Hito saha ni

Iri-wori to mo

Mitsu-mitsushi

Kume no ko ga

Kubu-tsutsu-i

Ishi-tsutsu-i mochi

Uchite shi yamamu p. A6

Mitsu-mitsushi

Kume no ko-ra ga

Kubu-tsutsu-i

Ishi-tsutsu-i mochi

Ina utaba yorashi

XII. (SECT. XLIX, NOTE 2.)

Mitsu mitsushi

Kume no ko-ra ga

Aha-fu ni ha

Ka-mira hito-moto

So ne ga moto

So ne me tsunagite

Uchite shi yamamu

XIII. (SECT. XLIX, NOTE 3.)

Mitsu-mitsushi

Kume no ko-ra ga

Kaki-moto ni

Uweshi hazhikami

Kuchi hibiku

Ware ha wasurezhi

Uchite shi yamanu

XIV. (SECT. XLIX, NOTE 4.)

Kamu-kaze no

Ise no umi no

[348] Ohishi

Hahi-motohorofu

Shitadami no

I-hahi-motohori

Uchite shi yamamu

XV. (SECT. XLIX, NOTE 6.)

Tata namete

Inasa no yama no

Ko no ma yo mo

I-yuki-mamorahi

Tatakaheba

Ware ba ya wenu.

Shima tsu tori

U-kahi ga tomo

Ima suke ni kone

XVI. (SECT. LI, NOTE 17.)

Yamato no

Takasazhi-nu wo

Nana-yuku

Wotome-domo

Tare wo shi makamu

p. A7

XVII. (SECT. LI, NOTE 19. )

Katsu-gatsu mo

Iya-saki-dateru

Ye wo shi makamu

XVIII. (SECT. LI, NOTE 21.)

A me tsu tsu

Chi dori mashi to to [?]

Nado sakeru to-me

XIX. (SECT. LI, NOTE 22.)

Wotome ni

Taka ni ahamu to

Wa ga sakeru to-me

XX. (SECT. LI, NOTE 28.)

Ashi-hara no

Shigekoki wo-ya ni

Suga-tatami

Iyasaya shikite

Wa ga futari neshi

XXI. (SECT. LII, NOTE 5 fukanu to su

XXII. (SECT. LII, NOTE 6.) [349]

Unebi-yama

Hiru ha kumo to wi

Yufu sareba

Kaze fukamu to zo

Ko no ha sayageru

XXIII. (SECT. LXVI, NOTE. 7)

Ko ha ya

Mima-ki-iri-biko ha ya

Mima-ki-iri-biko ha ya

Ono ga wo wo

Nusumi shi semu to

Shiri tsu to yo

I-yuki-tagahi

Mahe tsu to yo

I-yuki-tagahi

Ukagahaku

Shirani to

Mima-ki-iri-biko ha ya

p. A8

XXIV. (SECT. LXXXI, NOTE 4.)

Yatsumesasu

Idzumo-takeru ga

Hakeru tachi

Tsudzura saha maki

Sa-mi nashi ni ahare

XXV. (SECT. LXXXIV, NOTE 8.)

Sanesashi

Sogamu no wo-nu ni

Moyuru hi no

Ho-naka ni tachite

Tohishi kimi ha mo

XXVI. (SECT. LXXXVI, NOTES 3 AND 5.)

Nihibari

Tsukuha wo sugite

Iku yo ka netsuru—

Ka-ga nabete

Yo ni ha kokono-yo

Hi ni ha towo-ka wo

XXVII. (SECT. LXXXVII, NOTE 3.)

Hisa-kata no

Ame no Kagu-yama

To-kama ni

Sa-wataru kuhi

Hiha-boso

Tawaya-gahina wo

Makamu to ha

Are ha suredo

Se-nemu to ha

Are ha omohedo

Na ga keseru

Osuhi no suso ni

Tsuki tatanamu yo

XXVIII. (SECT. LXXXVII, NOTE 4.)

Taka-hikaru

Hi no mi ko

Yasumishishi

Wa ga oho-kimi

Aratama no

Toshi ga ki-fureba

Aratama no

Tsuki ha kihe-yuku

Ubena-ubena

Kimi machi-ga#a ni

Wa ga keseru

Osuhi no suso ni

Tsuki tatanamu yo

p. A9

XXIX. (SECT. LXXXIX, NOTE 6.)

Wohari ni

Tada ni mukaheru

Wotsu no saki naru

Hito-tsu matsu a se wo

Hito-tsu matsu

Hito ni ariseba

Tachi hake-mashi wo winu kise-mashi wo

Hito-tsu matsu a se wo

XXX. (SECT. LXXXIX, NOTE 11.)

Yamato ha

Kuni no mahoroba

Tatanatsuku

Awo-kaki yama-gomoreru

Yamato shi uruhashi 8

XXXI. (SECT. LXXXIX, NOTE 11.)

Inochi no

Mata-kemu hito ha

Tatami-komo

Heguri no yama no

Kuma-kashi ga ha wo

Uzu ni sase

Sono ko

XXXII. (SECT. LXXXIX, NOTE 11.)

Hashikeyashi

Wagihe no kata yo

Kumo-wi tachi-ku mo

XXXIII. (SECT. LXXXIX, NOTE 15.) [351]

Wotome no

Toko no be ni

Wa ga okishi

Tsurugi no tachi

Sono tachi ha ya

XXXIV. (SECT. XC, NOTE 3.)

Nadzuki no

Ta no ina-gara ni

Ina-gara ni

Hahi-motorofu

Tokoro-dzura 9

.    .    .    .   .

p. A10

XXXV. (SECT. XC, NOTE 5.)

Asa-zhinu-hara

Koshi nadzumu

Sora ha yukazu

Ashi yo yuku na

XXXVI. (SECT. XC, NOTE 7.)

Umi-ga yukeba

Koshi nadzumu

Oho-kahara no

Uwe-gusa

Umi-ga ha

Isayofu 10

XXXVII. (SECT. XC, NOTE 8.)

Hama tsu chi-dori

Hama yo ha yukazu

Iso-dzutafu

XXXVIII. (SECT. C, NOTE 18.)

Isa agi

Furu-kuma ga

Itate ohazuha

Niho-dori no

Afumi no umi ni

Kadzuki sena wa

XXXIX. (SECT. CII, NOTE 2.)

Kono mi ki ha

Wa ga mi ki narazu

[352] Kushi no kami

Toko-yo ni i-masu

Iha tatasu

Sukuna mi kami no

Kamu-hogi

Hogi-kuruhoshi

Toyo-hogi

Hogi-motohoshi

Matsuri-koshi

Mi ki zo

Asazu wose sa sa

p. A11

XL. (SECT. CII, NOTE 3.)

Kono mi ki wo

Kami-kemu hito ha

Sono tsudzumi

Usu ni tatete

Utahi-tsutsu

Kami-kere ka mo

Mahi-tsutsu

Kami-kere ka mo

Kono miki no

Mi ki no aya ni 11

Uta-danushi [ki] sa sa

XLI. (SECT. CVI, NOTE 2.)

Chiba no

Kadzu-nu wo mireba

Momo-chi-daru

Ya-niha mo miyu

Kuni no ho mo miyu

XLII. (SECT. C VI, NOTE 8.)

Kono kani ya

Idzuku no kani

Momo-dzutafu

Tsunuga no kani

Yoko-sarafu

Idzuku ni itaru

Ichiji-shima

Mi-shima ni to ki

Niho-dori no

Nadzuki iki-dzuki

Shina-dayufu

Sasa-nami-ji wo

Suku-suku to

Wa ga i-maseba ya

Kohata no michi ni

Ahashishi wotome

Ushiro-de ha

Wo-date ro ka mo

Ha-nami ha

Shihi (shi) nasu 12

Ichihiwi no

Wanisa no ni wo

Hatsu-ni ha

Hada akarakemi 353

Shiha-ni ha

Ni-guroki yuwe

Mi-tsu-guri no

Sono naka tsu ni wo p. A12

Kabu-tsuku

Ma-hi ni ha atezu

Mayo-gaki

Ko ni kaki-tare 13

Ahashishi womina

Ka mo ga to

Wa ga mishi ko-ra

Kaku mo ga to

A ga mishi ko ni

Utadakeni

Mukahi-woru ka mo

Iso-hi-woru ka mo

XLIII. (SECT. CVII, NOTE 9.)

Iza ko-domo

Nu-biru tsumi ni

Hiru tsumi ni

Wa ga yuku michi no

Kaguhashi

Hana-tachibana wo

Ho tsu ye ha

Tori wi-garashi

Shi dzu ye ha

Hito tori-garashi

Mi-tsu-guri no

Naka tsu ye no

Hotsumori

Akara-wotome wo

Izasasaba

Yorashi na

XLIV. (SECT. CVII, NOTE 9.)

Iza ko-domo

Nu-biru tsumi (?) ni

Hiru tsumi ni

Wa ga yuku michi no

Kaguhashi

Hana-tachibana wo

Ho tsu ye ha

Tori wi-garashi

Shi dzu ye ha

Hito tori-garashi

Mi-tsu-guri no

Naka tsu ye no

Hotsumori

Akara-wotome wo

Izasasaba

Yorashi na

XLIV. (SECT. CVII, NOTE 10.)

Midzu tamaru

Yasami no ike no

Wi-guhi uchi

[Hishi] ga-[ra no] 14 p. A13

Sashi-keru shirani

Nunaha-kuri

Hahe-keku shirani

Wa ga kokoro shi

Iya woko ni shite

Ima zo kuyashiki

XLV. (SECT. CVII, NOTE 11.)

Michi no shiri

Kohada-wotome wo

Kami no goto

Kikoyeshikadomo [354]

Ahi-makuramaku

XLVI. (SECT. CVII, NOTE I2.)

Michi no shiri

Kohada-wotome ha

Arasohazu

Ne-shiku wo shi zo mo.

Uruhashimi-omofu

XLVII. (SECT. CVIII, NOTE 2.)

Homuda no

Hi no mi ko

Oho-sazaki

Oho-sazaki

Hakaseru tachi

Moto-tsurugi

Suwe fuyu

Fuyu-ki no su

Kara ga shita-ki no

Saya-saya

XLVIII. (SECT. CVIII, NOTE 6.)

Kashinofu ni

Yokusu wo tsukuri

Yokusu ni

Kamishi oho-mi-ki

Umara ni

Kikoshi-mochi-wose

Maro ga chi

XLIX. (SECT. CXI, NOTE 5.)

Susukori ga

Kamishi mi ki ni

Ware wehi ni keri

Koto nagu shi

We-gushi ni

Ware wehi ni keri 15

p. A14

L. (SECT. CXII, NOTE 10.)

Chihayaburu

Uji no watari no

Sawo-tori ni

Haya-kemu hito shi

(Wa ga moko ni komu.)

LI. (SECT. CXII, NOTE 15.)

Chihaya-bito

Uji no watari ni

Watari-ze ni tateru

Adzusa-yumi ma-yumi

I-kiramu to

Kokoro ha mohedo

1-toramu to

Kokoro ha mohedo

Moto-he ha

Kimi wo omohi-de

Suhe-he ha

Imo wo omohi-de

Iranakeku

Soko ni omohi-de

Kanashikeku

Koko ni omohi-de

[355] I kirazu zo kuru

Adzusa-yumi ma-yumi 16

LII. (SECT. CXXII, NOTE 4.)

Oki-he ni ha

Wo-bune tsuraraku

Kuro-zaki 17 no

Masazu-ko wagimo

Kuni he kudarasu

LIII. (SECT. CXXII, NOTE 8.)

Oshi-teru ya

Naniha no sakiyo

Ide-tachite

Wa ga kuni mireba p. A15

Aha-shima

Onogoro-shima

Ajimasa no

Shima mo miyu

Saketsu-shima miyu

LIV. (SECT. CXXII, NOTE I0.)

Yama-gata ni

Makoru awo-na mo

Kibi-hito to

Tomo ni shi tsumeba

Tanushiku mo aru ka

LV. (SECT. CXXII, NOTE 13)

Yamato-he ni

Nishi fukiagete

Kumo-banare

Soki-wori to mo

Ware wasureme ya

LVI. (SECT. CXXII, NOTE 14.) [356]

Yamato-he ni

Yuku ha ta ga tsuma

Komoridzu no

Shita yo hahe-tsutsu

Yuku ha ta ga tsuma

LVII. (SECT. CXXIII, NOTE II.)

Tsuginefu ya

Yamashiro-gaha wo

Kaha-nobori

Wa ga noboreba

Kaha no he ni

Ohi-dateru

Sashibu wo

Sashibu no ki

Shi ga shita ni

Ohi-dateru

Ha-biro yutsu matsuba-ki 18

Shi ga hana no

Teri-i-mashi

Shi ga ha no

Hirori-i-masuha

Oho-kimi ro ka mo

p. A16

LVIII. (SECT. CXXIII, NOTE 14.)

Tsuginefu ya

Yamashiro-gaha wo

Miya-nobori

Wa ga noboreba

Awoniyoshi

Nara wo sugi

Wo-date

Yamato wo sugi

Wa ga migahoshi kuni ha

Kadzuraki Takamiya

Wagihe no atari 19

LIX. (SECT. CXXIV, NOTE 3.)

Yamashiro ni

I-shike Toriyama

Ishike i-shike

A ga hashi-dzuma ni

I-shiki-ahamu ka mo

LX. (SECT. CXXIV, NOTE 5.)

Mimoro no

Sono Takaki naru

[357] Ohowiko ga hara

Ohowiko ga hara ni aru 20

Kimo-mukafu

Kokoro wo dani ka

Ahi-omohazu aramu

LXI. (SECT. CXXIV, NOTE 6 )

Tsuginefu

Yamashiro-me no

Ko-kuha mochi

Uchishi oho-ne

Ne-zhiro no

Shiro-tadamuki

Makazukeba koso

Shirazu to mo ihame

LXXII. (SECT. CXXIV, NOTE I2.)

Yamashiro no

Tsutsuki no mi-ya ni

Mono mawosu

A ga se no kimi ha

Namita-gumashi mo

p. A17

LXIII. (SECT. CXXIV, NOTE 18.)

Tsuginefu

Yamashiro-me no

Ko-kuha mochi

Uchishi oho-ne

Sawa-sawa ni

Na ga ihese koso

Uchi-watasu

Yagahaye-nasu

Ki-iri-mawi-kure

LXIII. (SECT. CXXIV, NOTE 18.)

Tsuginefu

Yamashiro-me no

Ko-kuha mochi

Uchishi oho-ne

Sawa-sawa ni

Na ga ihese koso

Uchi-watasu

Yagahaye nasu

Ki-iri-mawi-kure

LXIV. (SECT. CXXV, NOTE 1.)

Yata no

Hito-moto suge ha

Ko motazu

Tachi ka are-namu

Atara-suga-hara

Koto wo koso

Suge-hara to ihame

Atara-sugashi-me

LXV. (SECT. CXXV, NOTE 2.)

Yata no

Hito-moto suge ha

Hitori wori to mo

Oho-kimi shi

Yoshi to kikosaba

Hitori wori to mo

LXVI. (SECT. CXXVI, NOTE 2.)

Medori no

Wa ga oho-kimi no

Orosu hara

Taga dane ro ha mo [358]

LXVII. (SECT. CXXVI NOTE 3.)

Taka-yuku ya

Haya-busa-wake no

Mi osuhi-gane

p. A18

LXVIII. (SECT. CXXVI, NOTE 5.)

Hibari ha

Ame ni kakeru

Taka-yuku ya

Haya-busa-wake

Sazaki torasane

LXIX. (SECT. CXXVI, NOTE 8.)

Hashi-tate no

Kura hashi-yama wo

Sagashimi to

Iha kaki-kanete

Wa ga to torasu mo

LXX. (SECT. CXXVI, NOTE 8.)

Hashi-tate no

Kura-hashi-yama ha

Sagashikedo

Imo to noboreba

Sagashiku mo arazu

LXXI. (SECT. CXXVIII, NOTE 3.)

Tamakiharu

Uchi no aso

Na koso ha

Yo no naga-hito

Sora mitsu

Yamato no kuni ni

Kari ko ’mu to

Kiku ya

LXXII. (SECT. CXXVIII, NOTE 4.)

Taka-hikaru

Hi no mi ko

Ube shi koso

Tohi-tamahe

Ma koso ni

Tohi-tamahe

Are koso ha

Yo no naga-hito

Sora-mitsu

Yamato no kuni ni

Kari ko ’mu to

Imada kikazu

LXXIII. (SECT. CXXVIII, NOTE 6.)

Na ga mi ko ya

Tsuhi ni shiramu to

Kari ha ko ’murashi

p. A19

LXXIV. (SECT. CXXIX, NOTE 8.)

Karanu wo

Shiho hi yaki

Shi ga amari

Koto ni tsukuri

Kaki-hiku ya

Yura no to no

To-naka no

Ikuri ni

Fure-tatsu

Nadzu no ki no [593]

Saya-saya

LXXV. (SECT. CXXXII, NOTE 5.)

Tajihi-nu ni

Nemu to shiriseba

Tatsu-gomo mo

Mochite

Ko-mashi mono

Nemu to shiriseba

LXXVI. (SECT. CXXXII, NOTE 7.)

Hanifu-zaka

Wa ga tachi-mireba

Kagirohi no

Moyuru ihe-mura

Tsuma ga the no asari

LXXVII. (SECT. CXXXIII, NOTE 10.)

Oho-saka ni

Afu ya wotome wo

Michi toheba

Tada ni ha norazu

Tajima-chi wo noru

LXXVIII. (SECT. CXLI, NOTE 2.)

Ashiki no

Yama-da wo tsukuri

Yama-dakami

Shita-bi wo washise

Shita-dohi ni

Wa ga tofu imo wo

Shita-naki ni

Wa ga naku tsuma wo

Kofu koso ha

Yasuku hada fure

LXXIX. (SECT. CXLI, NOTE 4.)

Sasa-ba ni

Utsu ya arare no

Tashi-dashi ni

Wi-netemu nochi ha

Hito hakayu to mo p. A20

Uruhashi to

Sa-ne shi sa-neteba

Kari-komo no

Midareba midare

Sa-ne shi sa-neteba

[360] LXXX. (SECT. CXLII, NOTE 7.)

Oho-mahe

Wo-mahe sukune ga

Kana-to kage

Kaku yori-kone

Ame tachi-yamemu

LXXXI. (SECT. CXLII, NOTE 8.)

Miya-hito no

Ayuhi no ko-suzu

Ochi ni ki to

Miya-hito toyomu

Sato-bito mo yume

LXXXII. (SECT. CXLII, NOTE 12.)

Ama-damu

Karu no wotome

Ita nakaba

Hito shirinu-beshi

Hasa no yama no hoto no

Shita-naki ni naku 21

LXXXIII. (SECT., CXLII, NOTE 13.)

Ama-damu

Karu-wotome

Shita-ta ni mo

Yori-nete tohore

Karu-wotome-domo

LXXXIV. (SECT. CXLIII, NOTE 2.)

Ama tobu

Tori mo tsukahi zu

Tadzu ga ne no

Kikoyemu toki ha

Wa ga na tohasane

p. A21

LXXXV. (SECT. CXLIII, NOTE 4.)

Oho-kimi wo

Shima ni haburaba

Funa-amari

I-gaheri-komu zo

Wa ga tatami yume

Koto wo koso

Tatami to ihame

Wa ga tsuma ha yume

LXXXVI. (SECT. CXLIII, NOTE 6.)

Natsu-kusa no

Ahine no hama no

Kaki-gahi ni

Ashi 22 fumasu na [361]

Akashite tohore

LXXXVII. (SECT CXLIII, NOTE 7.)

Kimi ga yuki

Ke-nagaku narinu

Yama-tadzu no

Mukahe wo yukamu

Matsu ni ha matazhi

LXXXVIII. (SECT. CXLIII, NOTE 8.)

Komoaiku no

Hatsuse no yama no

Oho-wo ni ha

Hata hari-date

Sa-wo-wo ni he

Hata hari-date

Oho-wo ni shi

Naga sadameru

Omohi-dzuma ahare

Tsuku-yumi no

Koyaru koyari mo

Adzusa-yumi

Tateri-tateri mo

Nochi motori-miru

Omohi-dzuma ahare

(There is no footnote reference for  23—JBH)

LXXXIX. (SECT. CXLIII, NOTE 9.)

Komoriku no

Hatsuse no kaha no p. A22

Kami tsu se ni

I-kuhi wo uchi

Shimo tsu se ni

Ma-kuhi wo uchi

I-kuhi ni ha

Kagami wo kake

Ma-kuhi ni ha

Ma-tama wo kake

Ma-tama nasu

Aga mofu imo

Kagami nasu

Aga mofu tsuma

Ari to ihaba koso ni

Ihe ni mo yukame

Kuni wo mo shinubame 24

XC. (SECT. CLIII, NOTE 4.)

Kusa-kabe no

Kochi no yoma to

[362] Tatami-komo

Heguri no yama no

Kochi-gochi no

Yama no kahi ni

Tachi-zakayuru

Ha-biro kuma-kashi

Moto ni ha

I-kumi-dake ohi

Suwe-he ni ha

Tashimi-dake ohi

I-kumi-dake

I-kumi ha nezu

Tashimi-dake

Tashi ni ha wi-nezu

Nochi mo kumi-nemu

Sono omohi-dzuma

Ahare

XCI. (SECT. CLIV, NOTE 9.)

Mimoro no

Itsu-kashi ga moto

Kashi ga moto

Yuyushiki ka mo

Kashi-hara-wotomo

XCII. (SECT. CLIV, NOTE IO.)

Hiketa no

Waka-kuru-su-bara

Wakaku-he ni

Wi-nete-mashi mono

Oi ni keru ka mo

p. A23

XCIII. (SECT. CLIV, NOTE I2.)

Mimoro ni

Tsuku ya tama-kaki

Tsuki-amashi

Ta ni ka mo yoraumu

Kami no miya-hito

XCIV. (SECT. CLIV, NOTE 13.)

Kusaka-ye no

Iri-ye no hachisu

Hana-bachisu

Mi no sakari-bito

Tomoshiki ro ka mo

XCV. (SECT. CLV, NOTE 3.)

Agura wi no

Kami no mi to mochi

Hiku koto ni

Mahi suru womina [363]

Tokyo-yo ni mo ka mo

XCVI. (SECT. CLVI, NOTE 3.)

Mi-yeshinu no

Womuro ga take ni

Shishi fusu to

Tare zo oho-make ni mawosu 25

Yasumishishi

Wa ga oho-kimi no

Shishi matsu to

Agura ni i-mashi

Shiro-tahe no

Sode ki-sonafu

Ta-komura ni

Amu kaki-tsuki

So no amu wo

Akidzu haya kuhi

Kaku no goto

Na ni ohamu to

Sora-mitsu

Yamato no kuni wo

Akidzu-shima tofu

XCVII. (SECT. CLVII, NOTE 4.)

Yasumishishi

Wa ga oho-kimi no p. A24

Asobashishi

Shishi no yami-shishi no

Utaki kashikomi

Wa ga nige-noborishi

Ari-wo no

Hari-no-ki no yeda 26

XCVIII. (SECT. CLIX, NOTE 3.)

Wotome no

I-kakuru woka wo

[364] Kana-suki mo

I-hochi mo ga mo

Suki-banuru mono

XCIX. (SECT. CLX, NOTE 4.)

Makimuke no

Hishiro no mi-ya ha

Asa-hi no

Hi-deru mi-ya

Yufu-hi no

Hi-gakeru mi-ya

Take no ne no

Nedaru-mi-ya

Ko no ne no

Ne-bafu mi-ya

Yahoniyoshi

I-kidzuki no mi-ya

Ma-ki-saku

Hi no mi kado

Nihi-nahe-ya ni

Ohi-dateru

Momo-daru

Tsuki ga ye ha

Ho tsu ye ha

Ame wo oheri

Naka tsu ye ha

Adzuma wo oheri

Shi dzu ye ha

Hina wo oheri

Ho tsu ye no

Ye no ura-ba ha

Naka tsu ye ni

Ochi-furabahe

Naka tsu ye no

Ye no ura-ba ha

Shimo tsu ye ni

Ochi-furabahe

Shi dzu ye no

Ye no ura-ba ha p. A25

Ari-ginu no

Mihe no ko ga

Sasagaseru

Midzu-tama-uki ni

Ukishi abura

Ochi-nadzusahi

Mina koworo-koworo ni 27

Ko shi mo

Aya ni kashikoshi

Taka-hikaru

Hi no mi ko

Koto no

Katari-goto mo

Ko wo ba

C. (SECT. CLX, NOTE 5.)

Yamato no

Kono takechi ni

Ko-dakaru

Ichi no tsukasa [365]

Nihi-nahe-ya ni

Ohi-dateru

Habiro yo-tsu ma-tsubaki 28

So ga ha no

Hirori-i-mashi

So no hana no

Teri-i-masu

Taka-hikaru

Hi no mi ko ni

To-yo mi ki

Tate-matsurase

Koto no

Katari-goto mo

Ko wo ba

CI. (SECT. CLX, NOTE 6.)

Momoshiki no

Oho-miya-hito ha

Udzura-tori

Hire tori-kakete

Mana-bashira

Wo yuki-ahe

Niha-suzume

Uzu-sumari-wite

Kefu mo ka mo

Saka mi-dzuku-rashi

Taka-hikaru

Hi no miya-hito

Koto no

Katari-goto mo

Ko wo ba

p. A26

CII. (SECT. CLXI, NOTE 2.)

Mina-sosoku

Omi no wotome

Ho-dari torasu mo

Ho-dari tori

Kataku torase

Shita-gataku

Ya-gataku torase

Ho dari torasu ko

CIII. (SECT. CLXI, NOTE 4)

Yasumishishi

Wa ga oho-kimi no

Asa-to ni ha

I-yori-datashi

Yufu-to ni ha

I-yori-datasu

Waki-dzuki ga

Shita no

Ita ni mo ga

A se wo

366 CIV. (SECT CLXV, NOTES 8 AND 12 )

Oho-miya no

Woto tsu hata-de

Sumi katabukeri

CV. (SECT. NOTES 9 AND 12 )

Oho-takumi

Wojinami koso

Sumi katabukere

CVI. (SECT. CLXV, NOTES IO AND I2.)

Oho-kimi no

Kokoro wo yurami

Omi no ko no

Ya-he no shiba-kaki

Iri-tatazu ari

CVII. (SECT. CLXV. NOTE 12.)

Sh ho-se no

Na-wori wo mireba

Asobi-kuru

Shibi ga hata-de ni

Tsuma tateri-miyu

CVIII. (SECT. CLXV, NOTES I1 AND I2.)

Oho-kimi no

Mi ko no shiba-kaki p. A27

Ya-fu-zhimari

Shimari-motohoshi

Kiremu shiba-kaki

Yakemu shiba-kaki 29

CIX. (SECT. CLXV, NOTE 12.)

Ofuwo yo shi

Shibi tsuku ama yo

Shi ga areba

Ura-kohoshiki-kemu

Shibi tsuku ama 30

CX. (SECT. CLXVII, NOTE 10.) [367]

Asa-ji-hara

Wo-dani wo sugite

Momo-dzutafu

Nute yuraku mo

Oki-me kurashi mo

CXI. (SECT. CLXVII, NOTE, 11.)

Oki-me mo ya

Afumi no Oki-me

Asu yori ha

Mi-yama-gakurite

Miyezu ka mo aramu


Footnotes

A1:1 There are few various readings of the text of these poems. Where any occur, the translator has been guided by the decisions of Motowori and Moribe. Occasionally these two authorities differ as to the division of the words into lines, and Moribe in particular does not hesitate to propose such emendations as seem to him necessary. The translator has in almost all cases adhered to the traditional text, but gives in foot-notes such emendations as appear worthy of notice. Moribe's division of the lines being in almost every case preferable to Motowori's, it has however here been generally adopted.

A3:2 Motowori reads Magishi    Atane tsuki as two lines.

A3:3 Motowori reads Sagiri    ni Tatamu zo as two lines.

A4:4 Motowori reads Mitani    Futa watarasu as two lines.

A5:5 Motowori reads Uda no Taka-ki ni as two lines.

A5:6 Moribe emends haru to hari.

A5:7 Motowori divides these lines thus: Tachi-soba no mi no     Nakeku we.

A9:8 Motowori reads gomoreru as a line by itself, and similarly uruhashi as a line by itself.

A9:9 Moribe restores the reading of the first line of this poem to Naduzki-ta no, and both he and Motowori suggest conjectural concluding lines to supplement the evidently incomplete text. Moribe's are very elegant:

Shi ga tsura no

I-hahi motohori

Motohorite

Ne-naki tohedomo

Koto mo norasanu

A10:10 Moribe reads Umi-ga ha isahofu as one line. It is difficult, on any method of division, to find rhythm in this Song.

A11:11 Motowori strangely makes Mi ki no    Aya ni into two lines. The syllable ki in the last line of the Song is supplied by Moribe.

A11:12 Motowori divides these lines thus: Han ami ha shi    Hishi nasu. He also proposes here to divide the poem in two.

A12:13 Motowori divides these lines thus: Mayo-gaki ko ni.    Kaki tare.

A12:14 The defective text of this line is restored by the help of the parallel passage in the "Chronicles."

A13:15 Moribe proposes to emend the second half of this poem to

Koto nagushi we

Kokoro-gushi we

Ware wehi ni keri.

A14:16 Near the commencement of this Song Motowori divides the lines thus:

Watari-ze ni

Tateru

Adzusa-yumi

Mo yumi

and again at the end:

I-kirazu zo kuru

Adzusa-yumi

Ma-yumi.

A14:17 See Sect. CXXII, Note, 4 for this doubtful word.

A15:18 Motowori divides this line in two, thus:

Habiro

Yutsuma-tsubaki.

A16:19 Instead of these concluding long lines Motowori divides thus:

Wa ga mikahoshi

Kumi ha

Kadzuraki

Taka-miya

Wagihe no atari.

A16:20 Motowori reads the words Hara ni aru as a separate line.

A20:21 Moribe, following the reading in the "Chronicles," omits the Postposition no after Karu; and Motowori reads hato no as a line by itself.

A21:22 To the word ashi Moribe would prefix the Honorific mi which he finds in an old MS. The metre would gain by this emendation of the line.

A21:23 This is Moribe's emendation of usual reading ka.

A22:24 Motowori divides Ari to ihaba koso ni into two lines after the Particle to, and Moribe omits the Particle ni after koso.

A23:25 It seems less good to divide thus with Motowori:

Tare zo oho-mahe ni

Mawosu,

or thus with Mabuchi:

Tare zo

Oho-maye ni mawosu.

A24:26 Motowori divides the lines of this Song thus:

Yasumishishi

Wa ga oho-kimi no

Asobashishi

Shishi no

Yami-shishi no

Utaki kashikomi

Wa ga nike

Noborishi

Ari-wo no

Hari no hi no yeda.

A25:27 Motowori divides this line in two, thus:

Mina koworo

Koworo ni

A25:28 Motowori divides this line in two after the word ha-biro.

A27:29 Moribe's proposal to emend yakemu to yaremu would be acceptable if it were supported by the authority of any texts.

A27:30 Motowori's edition and most other texts have shibi as the final word, But Moribe's emendation to ama is necessary to the sense, and has at least the authority of one MS. to support it.


Next: Appendix II. Chronology of Sovereigns Mentioned in the Kojiki and Nihongi