Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Estonian Bible: 2 Corinthians

1:1 Paulus, Kristuse Jeesuse Apostel Jumala tahtest, ja vend Timoteos Korintoses olevale Jumala kogudusele ja k

1:2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.

1:3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja k

1:4 Kes meid trööstib k

1:5 Sest otsekui Kristuse kannatamisi tuleb rohkesti meie peale, n

1:6 Olgu meil nüüd viletsust, siis sünnib see teie trööstimiseks ja päästmiseks; v

1:7 ja meie lootus teie kohta on kindel, sest me teame, et otsekui teil on osa kannatustest, n

1:8 Sest me ei taha, vennad, et teil oleks teadmata, missuguses viletsuses me olime Aasias, kuidas meid ülemäära vaevati üle meie j

1:9 Ja me olime enestegi arvates surma m

1:10 Tema päästis meid nii suurest surmast ja päästab veelgi; Tema peale me loodame, et Tema ka edaspidi päästab,

1:11 kui ühtlasi ka teie appi tulete palves meie eest, et paljude isikute käest meie heaks tulnud armuanni eest t

1:12 Sest meie kiitlus on see: meie südametunnistuse t

1:13 Sest me ei kirjuta teile muud midagi kui aga seda, mida te siin loete v

1:14 n

1:15 Ja niisuguse usaldusega ma m

1:16 ja teie kaudu siis matkata Makedooniasse ja Makedooniast tulla tagasi jälle teie juurde ja teilt saada saatjaid Judeasse.

1:17 Kui ma nüüd n

1:18 Kuid Jumal on ustav, nii et meie k

1:19 Sest Jumala Poeg Jeesus Kristus, Keda meie, mina, Silvaanus ja Timoteos, oleme teile kuulutanud, ei olnud mitte „jah” ja „ei”, vaid Temas sai t

1:20 Sest Jumala t

1:21 Aga kes meid ühes teiega kinnitab Kristusesse ja kes meid on v

1:22 Kes meid ka on kinnitanud pitseriga ja on andnud Vaimu pandi meie südamesse.

1:23 Aga ma kutsun Jumala tunnistajaks oma hinge peale, et ma tahtes teid säästa, ei ole veel tulnud Korintosesse.

1:24 Ei mitte, et me tahame olla valitsejad teie usu üle, vaid me oleme teie r

2:1 Aga ma olin oma m

2:2 Sest kui mina teid kurvastan, kes on siis, kes mind r

2:3 Ja ma olen kirjutanud teile seda otse selleks, et mulle teie juurde tulles ei saaks osaks kurvastust neilt, kes mind pidid r

2:4 Sest ma kirjutasin teile suures viletsuses ja südame ahastuses paljude silmapisaratega, ei mitte selleks, et te kurvastuksite, vaid et te tunneksite selle armastuse, mida mul on rohkesti teie vastu.

2:5 Aga kui keegi on kurvastanud, ei ole ta mind kurvastanud, vaid teataval määral, et mitte liialdada, teid k

2:6 Niisugusel on küllalt sellest noomitusest, mille ta on saanud paljude poolt,

2:7 n

2:8 Sellepärast ma manitsen teid osutada temale armastust.

2:9 Sest selleks ma olengi kirjutanud, et teada saada teie meelt, kas te olete igapidi s

2:10 Aga kellele te midagi andeks annate, sellele ka mina annan andeks. Sest ka mina, mis ma andeks andsin, kui mul oli midagi andeks anda, andsin andeks teie pärast Kristuse palge ees,

2:11 et saatan meid kavalasti ei petaks, sest tema m

2:12 Aga kui ma tulin Troasse kuulutama Kristuse Evangeeliumi ja mulle oli uks avatud Issandas,

2:13 ei leidnud ma siiski mitte rahu oma vaimus, sest ma ei kohanud oma venda Tiitust. Ma jätsin nad siis jumalaga ja läksin Makedooniasse.

2:14 Aga tänu Jumalale, kes meile ikka annab v

2:15 Sest meie oleme Jumalale Kristuse hea l

2:16 ühtedele küll surmalehk surmaks, kuid teistele elul

2:17 Sest me ei ole nagu mitmed, kes Jumala s

3:1 Kas hakkame siis jälle iseendid soovitama? V

3:2 Teie olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse, k

3:3 sest teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri, mis meie teenimistöö läbi on valminud, kirjutatud mitte tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga, ka mitte kivilauakestele, vaid lihastele südamelauakestele.

3:4 Aga niisugune lootus on meil Kristuse läbi Jumala peale,

3:5 mitte nii, et me oleksime iseenestest v

3:6 Kes meid ka on teinud v

3:7 Aga kui surma amet, mis kirjatähtedega oli uuristatud kividesse, esines nii suures aus, et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palgesse ta palge hiilguse pärast, mis ometi oli kaduv,

3:8 kuidas ei peaks palju rohkem Vaimu amet olema au sees?

3:9 Sest kui hukkam

3:10 Sest too, mis oli enne au sees, ei olegi enam niisugusel määral au sees selle üliväga suure au pärast.

3:11 Sest kui see, mis on kaduv, on tekkinud au läbi, kui palju rohkem on siis au sees see, mis on püsiv.

3:12 Et meil nüüd on niisugune lootus, siis me räägime täie julgusega

3:13 ega tee n

3:14 Ent nende meeled on paadunud; sest veel tänapäevalgi jääb sama kate Vana Testamendi lugemisel ära v

3:15 Veel tänapäevalgi, kui Moosest loetakse, on kate nende südame peal;

3:16 aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis kate v

3:17 Sest Issand on Vaim, ja kus on Issanda Vaim, seal on vabadus!

3:18 Aga me k

4:1 Sellepärast et meil on niisugune amet selle halastuse järgi, mis meile on osaks saanud, siis me ei lähe araks,

4:2 vaid me oleme loobunud salajastest häbitegudest ega ela tigedas kavaluses ega v

4:3 Kui nüüd ka meie Evangeelium on kinni kaetud, siis on see kinni kaetud nende eest, kes hukka lähevad,

4:4 kelle uskmatud meeled selle maailma jumal on teinud s

4:5 Sest me ei kuuluta mitte iseendid, vaid Kristust Jeesust, et Tema on Issand ja meie teie orjad Jeesuse pärast.

4:6 Sest Jumal, Kes ütles: „Paistku valgus pimedusest!”, on See, Kes on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust.

4:7 Aga meil on see aare saviriistades, et üliväga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist.

4:8 Meid r

4:9 me oleme taga kiusatud, aga me ei ole hüljatud; me oleme maha vajutatud, aga me ei hukku.

4:10 Me kanname alati enestega Issanda Jeesuse surma oma ihus, et ka Jeesuse elu meie ihus tuleks ilmsiks.

4:11 Sest meid, kes elame, antakse alatasa surma Issanda Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu meie surelikus lihas saaks avalikuks.

4:12 N

4:13 Aga et meil on seesama usu Vaim sedamööda, nagu on kirjutatud: „Ma usun, sellepärast ma räägin!”, siis meiegi usume ja sellepärast me ka räägime,

4:14 teades, et See, Kes üles äratas Issanda Jeesuse, ka meid üles äratab ühes Jeesusega ja seab ühes teiega Enese ette.

4:15 Sest k

4:16 Sellepärast me ei loidu, vaid kuigi meie väline inimene k

4:17 Sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au,

4:18 meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuile asjadele; sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud aga on igavesed.

5:1 Sest me teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, mitte kätega tehtud igavene hoone taevas.

5:2 Sellepärast me ka ohkame igatsedes, et kaetud saada taevase eluasemega,

5:3 ometi n

5:4 Sest meiegi, kes elame selles telgis, ohkame olles koorma all, sellepärast et me ei taha kattest vabaneda, vaid kaetud olla, et elu neelaks ära selle, mis on surelik.

5:5 Aga meid on sellesama tarvis valmistanud Jumal, Kes meile on andnud Vaimu pandi.

5:6 Sellepärast me oleme julged igal ajal ja teame, et niikaua kui me kodus oleme ihus, oleme Issanda juurest ära;

5:7 sest me käime usus ja mitte nägemises;

5:8 aga me oleme julges meeles ja himustaksime ennemini ära olla ihust ja kodus olla Issanda juures.

5:9 Sellepärast me ka püüame olla Temale meelepärased, kas oleme kodus v

5:10 Sest me k

5:11 Et me nüüd teame, mis on Issanda kartus, siis me meelitame inimesi uskuma, aga Jumalale me oleme tuntud, ja ma loodan, et me ka teie südametunnistuses oleme tuntud.

5:12 Me ei soovita jälle endid teie ees, vaid me anname teile p

5:13 Sest kui me oleme olnud arust ära, siis oleme seda olnud Jumalale; ja kui me oleme selge meelega, siis teile.

5:14 Sest Kristuse armastus sunnib meid ning me otsustame n

5:15 ja Ta on surnud k

5:16 Sellepärast me ei tunne praegusest ajast peale kedagi liha poolest; ja kui me ka oleme tundnud Kristust liha poolest, siis me ei tunne Teda nüüd mitte enam n

5:17 Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud!

5:18 Aga k

5:19 Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma Iseenesega ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepituss

5:20 Seepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel, otsekui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel: andke endid lepitada Jumalaga!

5:21 Ta on Tema, Kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala

6:1 Aga olles kaastegevad me ka manitseme, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei v

6:2 Sest Ta ütleb: „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud päästepäeval!” Näe, nüüd on hästi soodus aeg, vaata, nüüd on päästepäev!

6:3 Me ei anna üheski asjas mingit p

6:4 vaid k

6:5 hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes,

6:6 puhtuses, tunnetuses, pikas meeles, helduses, Pühas Vaimus, silmakirjatsematus armastuses,

6:7 t

6:8 aus ja häbis, kurja k

6:9 kui tundmatud ja ometi küll tuntud, kui surijad, ja vaata, me elame; kui karistatud, kuid mitte surmatud;

6:10 kui kurvastatud, kuid ikka r

6:11 Meie suu on avatud teie vastu, korintlased, meie süda on avardunud;

6:12 meie sees ei ole teil kitsas, vaid teil on kitsas teie omas südames.

6:13 Vastutasuks tehke sedasama — ma ütlen teile kui lastele — avardage ka teie oma süda!

6:14 Ärge hakake v

6:15 Kuidas sobib Kristus ühte Beliariga? V

6:16 Kuidas sünnib Jumala tempel ühte ebajumalatega? Sest meie oleme elava Jumala tempel, n

6:17 Sellepärast „minge ära nende keskelt ja eralduge neist”, ütleb Issand, „ja ärge puudutage roojast, siis Ma v

6:18 ja olen teile Isaks, ja teie olete Mulle poegadeks ja tütardeks”, ütleb K

7:1 Et meil nüüd on niisugused t

7:2 Andke meile maad oma südames! Me ei ole teinud kellelegi ülekohut, ei ole kellelegi saatnud kahju, ei ole kedagi petnud.

7:3 Seda ma ei ütle teie hukkam

7:4 Mul on palju lootust teie suhtes, mul on teist palju kiitlemist, ma olen täis troosti; ma olen üliväga r

7:5 Sest ka Makedooniasse saabudes ei olnud meie lihal mingit rahu, vaid meid vaevati k

7:6 Aga Jumal, kes masendatuid kinnitab, on meid kinnitanud Tiituse tulemisega;

7:7 kuid mitte ainult tema tulemisega, vaid ka selle troostiga, mille ta oli teilt saanud, sest ta jutustas meile teie igatsemisest, teie kurtmisest, teie innust minu heaks, n

7:8 Sest kuigi ma teid kirjaga kurvastasin, ei kahetse ma seda mitte; ja kuigi ma kahetsesin — ma näen ju, et see kiri teid on kurvastanud, olgugi lühikeseks ajaks —

7:9 siis olen nüüd r

7:10 Sest kurvastus Jumala meele järgi saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta; aga maailma kurvastus toob surma.

7:11 Sest vaadake, kuidas otse see, et te saite kurvaks Jumala meele järgi, on teis tekitanud millise hoole, millise vabandamise, millise meelepaha, millise kartuse, millise igatsemise, millise innukuse, millise karistuse! Te olete k

7:12 N

7:13 Selle poolest oleme trööstitud. Oma troostiks me r

7:14 Sest kui ma temale teist midagi olen kiidelnud, ei ole ma jäänud häbisse, vaid otsekui me teile oleme rääkinud tervet t

7:15 Ja tema süda on seda rohkem teie poole, kui ta meenutab teie k

7:16 Olen r

8:1 Aga me teeme teile, vennad, teatavaks armu, mille Jumal on andnud Makedoonia kogudustele,

8:2 et neil keset suurt kitsikuse katsumist oli r

8:3 Sest nad on andnud j

8:4 käies meile kangesti peale anumisega v

8:5 ja mitte ainult n

8:6 nii et me

8:7 Aga otsekui te k

8:8 Ma ei ütle seda käskides, vaid seades teiste usinust teile eeskujuks, ma tahaksin teada saada, kas teiegi armastus on t

8:9 Sest te tunnete meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et Tema, kuigi Ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie Tema vaesusest saaksite rikkaks.

8:10 Selle asja poolest ma annan n

8:11 Aga nüüd viige ka täide oma tegemine, et n

8:12 Sest kui on head tahtmist anda, siis on see vastuv

8:13 Sest ei ole vaja, et mis teistele on kergenduseks, teile oleks koormaks, vaid tasakaalustuseks

8:14 nende puudusele olgu see, mida teil praegusel ajal on ülearu, et ka see, mida neil on ülearu, aitaks teie puudust ja n

8:15 nagu on kirjutatud: „Sellel, kel oli palju, ei olnud ülearu, ja kel oli pisut, ei olnud puudust!”

8:16 Aga tänu olgu Jumalale, Kes niisuguse hoole teie heaks andis Tiituse südamesse.

8:17 Sest ta v

8:18 Me läkitasime ühes temaga venna, kelle kuulsus Evangeeliumi kuulutamises on tuttav k

8:19 ja mitte ainult seda, vaid ta on ka koguduste poolt valitud meie teekonna kaaslaseks kohale viima seda armastuseandi, mida meie kogume, Issanda Enese auks ja meie hea tahte tunnuseks.

8:20 N

8:21 Sest me hoolitseme selle eest, mis on hea, mitte ainult Issanda ees, vaid ka inimeste ees.

8:22 Me aga läkitasime ühes nendega veel oma venna, kelle innukust me oleme sageli saanud tunda paljudes asjades ja kes on nüüd veel palju innukam selle suure usalduse t

8:23 Mis Tiitusesse puutub, siis on ta minu seltsimees ja kaastööline teie juures; mis puutub meie vendadesse, siis on nemad koguduste Apostlid ja Kristuse au.

8:24 Niisiis andke neile koguduste ees t

9:1 Pühade abistamisest aga on mul t

9:2 sest ma tean teie head tahet ning kiitlen teist sellega makedoonlaste ees, et Ahhaia juba mullu on olnud valmis ja et teie innukus on paljusid

9:3 Aga ma läkitasin need vennad, et meie kiitlemine teist selles asjas ei läheks tühja, vaid te oleksite valmis, nagu ma olen rääkinud;

9:4 muidu, kui makedoonlasi peaks tulema ühes minuga ja nad ei leiaks teid valmis olevatena, meie — v

9:5 Olen siis arvanud tarvilikuks

9:6 Aga pange tähele: kes kasinasti külvab, see l

9:7 Igaüks andku n

9:8 Aga Jumal on vägev teile andma k

9:9 n

9:10 Aga Tema, Kes annab seemet külvajale, annab ka leiba toiduseks ja rohkendab teie külvi ja kasvatab teie

9:11 n

9:12 Sest selle anni kaudu antud abi ei k

9:13 ja selle abistamise t

9:14 ja oma palvetes teie eest nad avaldavad igatsust teie järele Jumala üliväga suure armu t

9:15 Tänu olgu Jumalale Tema ütlematu suure anni eest!

10:1 Aga mina, Paulus, manitsen teid isiklikult Kristuse tasase ja järeleandliku meele pärast, kes ma teie silma ees olles küll olen alandlik, kuid ära olles julge teie vastu,

10:2 ja palun, et mul ei oleks tarvis teie juures viibides südi olla selle julgusega, millega ma m

10:3 Sest kuigi me käime lihas, ei s

10:4 Sest meie v

10:5 Ja me lükkame ümber k

10:6 ja olles valmis nuhtlema k

10:7 Vaadake

10:8 Sest kui ma ka rohkem hakkaksin kiitlema meie meelevallast, mis Issand on andnud teie ehitamiseks ja mitte mahal

10:9 et ei näiks, nagu tahaksin ma teid hirmutada kirjadega.

10:10 Sest öeldakse: „Tema kirjad on küll ranged ja v

10:11 N

10:12 Sest me ei julge arvata iseendid m

10:13 Aga me ei taha ennast kiita ülemäära, vaid seda m

10:14 Sest me ei pinguta ennast liialt, nagu ei saakski me teie juurde, sest me oleme juba ulatunud teieni Kristuse Evangeeliumiga.

10:15 Me ei kiida ennast ülemäära v

10:16 et me neisse maadesse, mis on teist tagapool, saaksime viia Evangeeliumi ega kiitleks sellega, mis on korda saadetud v

10:17 Aga kes kiitleb, see kiidelgu Issandast!

10:18 Sest mitte see ei ole k

11:1 Oh, et te minult ometi salliksite natuke rumalust! Küllap te seda sallitegi ka minult!

11:2 Sest ma olen armukade teie pärast jumaliku armukadedusega; olen ma ju teid kihlanud üheainsale mehele, Kristusele, et teid esitada Temale kui puhast neitsit.

11:3 Aga mina kardan, et n

11:4 Sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingisugust teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud, v

11:5 Sest ma ei arvanud ennast sugugi vähema olevat neist ülisuurtest Apostlitest.

11:6 Aga ehk ma küll olen

11:7 V

11:8 Teisi kogudusi ma riisusin, neilt palka v

11:9 ja kui mul oli puudust teie juures olles, ei olnud ma ühelegi vaevaks. Sest mis mul puudus, selle tasusid vennad, kes tulid Makedooniast, ja mingeis asjus ma ei tahtnud olla teile koormaks ega taha nüüdki.

11:10 Nii t

11:11 Miks? Kas sellepärast, et ma ei armasta teid? Jumal teab seda.

11:12 Aga mida ma teen, tahan ma teha veelgi, et ära l

11:13 Sest need inimesed on valeapostlid, petised töötegijad, kes endid moondavad Kristuse Apostleiks.

11:14 Ja see ei ole ime; sest saatan ise moondab ennast valguseingliks.

11:15 Sellepärast ei ole suur asi, kui ka tema abilised endid moondavad

11:16 Veel ma ütlen: ükski ärgu arvaku mind rumala olevat; aga kui ometi, siis v

11:17 Mida ma nüüd räägin, seda ma ei räägi Issanda n

11:18 Kuna paljud kiitlevad liha poolest, siis kiitlen minagi.

11:19 Sest te sallite rumalaid heal meelel, olles ise m

11:20 Sest te sallite, kui keegi teid orjastab, kui keegi teid paljaks sööb, kui keegi teid koorib, kui keegi on ülbe, kui keegi lööb teile vastu silmi.

11:21 Häbi pärast ma ütlen, et meie nagu oleksime olnud n

11:22 Nemad on heebrea mehed, mina ka; nemad on Iisraeli lapsed, mina ka; nemad on Aabrahami sugu, mina ka.

11:23 Nemad on Kristuse teenijad — ma räägin pööraselt — mina olen rohkem. Ma olen rohkem näinud vaeva, olen rohkem olnud vangis, olen palju rohkem saanud hoope, olen sagedasti olnud surmahädas.

11:24 Juutide käest ma olen saanud viis korda ühe hoobi vähem kui nelikümmend.

11:25 Kolm korda on mind vitstega pekstud, üks kord kividega visatud, kolm korda on laev hukka läinud, terve öö ja päeva ma olen olnud mere sügavuses.

11:26 Sagedasti olen ma oma teekondadel hädaohus olnud j

11:27 töös ning vaevas; sagedasti valvamises, näljas ja janus, sagedasti paastumistes, külmas ja alastiolekus;

11:28 peale muude asjade igapäevane rahva kokkuvool, mure k

11:29 Kes on n

11:30 Kui tuleb kiidelda, siis ma kiitlen oma n

11:31 Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, Kes on igavesti kiidetud, teab, et ma ei valeta.

11:32 Damaskuses valvas kuningas Aretase pealik damasklaste linna ja tahtis mind kinni v

11:33 ja mind lasti aknaaugust korviga üle müüri alla ja n

12:1 Tuleb kiidelda, ehk mul sellest küll pole kasu. Aga nüüd ma siirdun nägemustesse ja Issanda ilmutustesse.

12:2 Ma tunnen inimest Kristuses, keda neljateistkümne aasta eest t

12:3 Ja ma tean, et sama inimene — kas ta oli ihus v

12:4 t

12:5 Sellestsamast mehest ma tahangi kiidelda; aga iseenesest ma ei kiitle muuga kui oma n

12:6 Sest kui ma tahaksingi kiidelda, ei oleks ma rumal, sest ma räägiksin t

12:7 ka väga suurte ilmutuste t

12:8 Sellesama pärast olen ma kolm korda Issandat palunud, et see minust lahkuks.

12:9 Aga Ta ütles mulle: „Sulle saab küllalt Minu armust; sest vägi saab n

12:10 Sellepärast olen meeleldi n

12:11 Ma olen läinud rumalaks; teie olete mind selleks sundinud. Sest mina oleksin pidanud saama kiitust teilt; sest ma pole sugugi vähem kui ülisuured Apostlid, ehk ma küll ei ole midagi.

12:12 Apostli tunnusteod on ju teie seas täide saadetud k

12:13 Sest mille poolest teie olete olnud halvemad kui teised kogudused, kui vaid selle poolest, et mina ise ei ole olnud teile koormaks? Andke mulle see süü andeks!

12:14 Vaata, ma olen nüüd kolmandat korda valmis tulema teie juurde ega tule teile koormaks; sest mina ei otsi teie oma, vaid teid endid; sest lapsed pole kohustatud koguma varandust vanemaile, vaid vanemad lastele.

12:15 Aga ma teen meeleldi kulu ja kulutan iseennast teie hingede eest, kuigi mind, kes ma teid väga armastan, pisut armastatakse.

12:16 Aga olgu peale, mina ei ole teid koormanud, kuid „ma olin kelm ja v

12:17 Kas ma kellegi kaudu neist, keda ma läkitasin teie juurde, olen teid koorinud?

12:18 Mina

12:19 Teie m

12:20 Sest ma kardan, et kui ma tulen, ma ei leia teid niisugustena nagu tahan, ja et teie leiate mind seesugusena, nagu te ei taha. Ma kardan, et teie seas vahest on riidu, kadedust, viha, jonni, laimamisi, keelekandmist, hooplemist, korratust;

12:21 ja et kui ma tulen, minu Jumal mind jälle alandab teie juures ja ma pean olema kurb mitme pärast, kes enne on teinud pattu ega ole pöördunud oma rüvedusest ja hoorusest ja kiimalusest, mida nad on harrastanud.

13:1 Kolmandat korda juba tulen teie juurde. Kahe ja kolme tunnistaja ütlusega tehakse iga asi kindlaks.

13:2 Olen enne öelnud ja ütlen veel ette ära — nagu ütlesin siis, kui teist korda teie juures olin, ja samuti nüüd, kui ma ära olen — neile, kes enne on pattu teinud, ja k

13:3 Te otsite ju t

13:4 Sest kuigi Tema löödi risti n

13:5 Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus. Uurige iseendid! V

13:6 Ma loodan, et te tunnete ära, et me ei ole k

13:7 Aga me palume Jumalat, et teie ei teeks ühtki kurja, mitte et meie näiksime k

13:8 Sest me ei suuda midagi t

13:9 Sest me r

13:10 Sellepärast ma kirjutan seda eemal olles, et ei oleks vaja teie juures olles olla range selle meelevalla järgi, mille Issand on andnud minule koguduse ehitamiseks ja mitte mahakiskumiseks.

13:11 L

13:12 Teretage üksteist püha suudlusega! K

13:13 Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie k

13:14 


Next: Galatians