Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Estonian Bible: 1 Corinthians

1:1 Paulus, Jumala tahtel kutsutud Kristuse Jeesuse Apostel, ja vend Soostenes

1:2 Korintoses olevale Jumala kogudusele, pühitsetuile Kristuses Jeesuses, kutsutud pühadele, ühes nende k

1:3 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.

1:4 Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast selle Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses,

1:5 et te olete k

1:6 sedamööda nagu tunnistus Kristusest on kinnitatud teie sees,

1:7 n

1:8 kes ka teid tahab kinnitada otsani, et te v

1:9 Jumal on ustav, kelle läbi te olete kutsutud Tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda osadusse.

1:10 Aga ma manitsen teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime läbi, et te k

1:11 Sest ma olen Kloe pererahvalt teist, mu vennad, saanud kuulda, et teie seas on riidlemisi.

1:12 Ma räägin sellest, et teie seast igaüks räägib omaviisi; üks: „Mina olen Pauluse poolt!” teine: „Mina olen Apollose poolt!” kolmas: „Mina olen Keefase poolt!” ja neljas: „Mina olen Kristuse poolt!”

1:13 Kas Kristus on jaotatud mitmeks? Kas Paulus löödi risti teie eest? V

1:14 Ma tänan Jumalat, et ma kedagi muud teie seast ei ole ristinud kui üksnes Krispose ja Gaajuse,

1:15 et keegi ei saaks öelda, ma olevat ristinud iseenese nimesse.

1:16 Siiski ma ristisin ka Stefanase pere; muud kedagi ma ei tea ristinud olevat.

1:17 Sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid armu

1:18 Sest s

1:19 Sest on kirjutatud: „Mina kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks m

1:20 Kus on targad? Kus kirjatundjad? Kus selle ajastu arutlejad? Eks Jumal ole selle maailma tarkuse teinud j

1:21 Sest maailm Jumala tarkuses ei

1:22 Sest juudid n

1:23 aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, Kes on juutidele pahandus ja paganaile j

1:24 kuid neile nende seast, kes on kutsutud, niihästi juutidele kui kreeklastele, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust.

1:25 Sest mis j

1:26 Vaadake ometi, vennad, oma kutsumist, et mitte palju tarku liha poolest, mitte palju vägevaid, mitte palju suursuguseid,

1:27 vaid mis on j

1:28 ja mis maailma ees on halvast soost ja p

1:29 et ükski liha ei kiitleks Jumala ees.

1:30 Ent temast on teie olemine Kristuses Jeesuses, Kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ja

1:31 et oleks n

2:1 Ka mina, kui ma tulin teie juurde, vennad, ei tulnud mitte k

2:2 Sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat kui vaid Jeesust Kristust, ja teda kui ristilöödut.

2:3 Ja mina olin teie juures n

2:4 Ja minu k

2:5 et teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes.

2:6 Ent me kuulutame tarkust täiuslike seas, aga mitte selle maailma ega selle ajastu ülemate tarkust, kes hävivad,

2:7 vaid me kuulutame Jumala salajas olevat ja varjatud tarkust, mis Jumal on ette määranud enne maailma-ajastute algust meie auks,

2:8 mida ükski selle maailma ülemaist ei ole tundnud; sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad au Issandat risti löönud,

2:9 vaid n

2:10 Ent Jumal on selle meile ilmutanud Vaimu läbi; sest Vaim uurib k

2:11 Sest kes inimesist teab seda, mis on inimeses, kui aga inimese vaim, kes temas on? Samuti ei tea ka ükski, mis on Jumalas, kui aga Jumala Vaim.

2:12 Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on Jumalast, et teaksime, mis Jumal meile armust on andnud,

2:13 ja seda me ka räägime mitte s

2:14 Aga maine inimene ei v

2:15 Aga vaimulik inimene m

2:16 Sest kes on Issanda meele ära tundnud, et temale n

3:1 Ka mina, vennad, ei v

3:2 Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga; sest seda te ei talunud sellal ega talu veel praegugi.

3:3 Te olete ju alles lihalikud. Sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimeste taoliselt?

3:4 Sest kui üks ütleb: „Mina olen Pauluse poolt!” ja teine: „Mina olen Apollose poolt!” eks te siis ole nagu inimesed kunagi?

3:5 Mis on siis Apollos? V

3:6 Mina istutasin, Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada.

3:7 N

3:8 Aga istutaja ja kastja on ühesugused; kuid kumbki saab oma palga oma töö järgi.

3:9 Sest me oleme Jumala kaastöölised, teie olete Jumala p

3:10 Jumala armu järgi, mis minule on antud, olen ma kui tark hooneehitaja pannud aluse, ja teine ehitab selle peale; aga igaüks vaadaku, kuidas tema selle peale ehitab.

3:11 Sest teist alust ei v

3:12 Aga kui keegi sellele alusele ehitab hoone kullast, h

3:13 siis saab igaühe töö avalikuks; sest selle teeb selgeks Issanda päev, sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi igaühe töö, missugune see on.

3:14 Kui kellegi töö, mis tema sellele alusele on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga;

3:15 aga kui kellegi töö p

3:16 Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees?

3:17 Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema; sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie.

3:18 Ärgu ükski ennast petku! Kui keegi teie seast arvab enese targa olevat selles maailmas, siis ta saagu j

3:19 Sest selle maailma tarkus on j

3:20 Ja jälle: „Issand tunneb tarkade m

3:21 Ärgu siis ükski kiidelgu inimestest! Sest k

3:22 olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu praegused asjad, olgu tulevased asjad, k

3:23 aga teie olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt!

4:1 N

4:2 Ent majapidajailt n

4:3 Aga minule ei tähenda see midagi, et teie v

4:4 Sest mina ei tea enesel ühtki süüd olevat; aga sellega ei ole ma veel

4:5 Sellepärast ärge m

4:6 Seda olen mina, vennad, tähendanud enese ja Apollose kohta teie pärast, et te meist

4:7 Sest kes ees

4:8 Juba te olete täis söönud, juba olete saanud rikkaks; te olete saanud kuningaiks ilma meieta. Kui te ometi t

4:9 Sest mulle näib, et Jumal meid, Apostleid, on asetanud viimasteks, otsekui surmam

4:10 meie oleme ogarad Kristuse pärast, aga teie olete arukad Kristuses; meie oleme n

4:11 Praeguse hetkenigi kannatame nälga ja janu ja oleme alasti, ja meid pekstakse rusikatega ja meil ei ole kuskil asu.

4:12 Ja me näeme vaeva tööd tehes oma kätega; kui meid s

4:13 kui meid s

4:14 Mina ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid noomin teid kui oma armsaid lapsi.

4:15 Sest ehkki teil oleks kümme tuhat kasvatajat Kristuses, ometi ei ole teil mitut isa, sest mina sünnitasin teid Evangeeliumi läbi Kristuses Jeesuses.

4:16 Sellepärast ma manitsen teid: v

4:17 Otse sellepärast ma läkitasin teile Timoteose, kes on mu armas ja ustav poeg Issandas. Tema tuletab teile meelde minu teed, mida ma käin Kristuses Jeesuses, n

4:18 M

4:19 Aga ma tulen varsti teie juurde, kui Issand tahab, ja siis saan selgusele mitte suurustajate s

4:20 Sest Jumala Riik ei ole mitte s

4:21 Mis te tahate: kas pean tulema teie juurde vitsaga v

5:1 Ūldse kuuldub teie seas olevat hoorust ja niisugust hoorust, millist ei leidu paganategi seas, et kellelgi on oma isa naine.

5:2 Ja te olete pealegi suurelised ega ole pigemini saanud kurvaks, et see, kes niisuguse teo on teinud, lükataks teie seast välja.

5:3 Aga mina, ehk ma küll olen ihulikult eemal, aga vaimus siiski ligi, olen otsekui teie juures viibides omalt poolt juba otsustanud, et see, kes niisuguse teo on teinud —

5:4 pärast seda kui teie ja minu vaim ühes meie Issanda Jeesuse väega on kokku saanud —

5:5 Issanda Jeesuse nimel üle antaks saatanale liha hukkamiseks, et ta vaim päästetaks Issanda päeval.

5:6 Teie kiitlemine ei ole hea. Eks te tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks?

5:7 Pühkige välja vana haputaigen, et oleksite uus taigen, n

5:8 Siis pidagem pühi, mitte vana haputaignaga, mitte pahede ega kurjuse haputaignaga, vaid puhtuse ja t

5:9 Ma kirjutasin oma kirjas, et teil ärgu olgu tegemist hoorajatega,

5:10 muidugi mitte üldiselt selle maailma hoorajatega ja ahnetega ja riisujatega ja ebajumala kummardajatega, sest muidu te peaksite minema ära maailmast.

5:11 Aga praegu ma kirjutasin teile, et teil ärgu olgu midagi tegemist niisugusega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kas hooraja v

5:12 Sest kas minu asi on m

5:13 Ent nende üle, kes on väljas, m

6:1 Kuidas julgeb keegi teie seast, kui tal on tegemist teisega, käia kohut ülekohtuste juures ja mitte pühade juures?

6:2 V

6:3 Eks te tea, et kord me m

6:4 Kui teil nüüd on

6:5 Seda ma ütlen teile häbiks. Kas siis teie seas ei ole ühtainustki tarka, kes kohut m

6:6 Vaid vend käib kohut vennaga ja pealegi uskmatute ees!

6:7 Juba seegi on üldse veaks teie seas, et te üksteisega kohut käite. Miks te pigemini ei kannata ülekohut? Miks te pigemini ei lase enestele kahju teha?

6:8 Vaid te teete ülekohut ja kahju, ja pealegi vendadele!

6:9 V

6:10 ja vargad ja ahned, joodikud, pilkajad ja anastajad ei päri Jumala Riiki!

6:11 Ja sellised olid teist m

6:12 K

6:13 Toit on k

6:14 Ent Jumal on üles äratanud Issanda ja äratab üles ka meid Oma väe läbi.

6:15 Eks te tea, et teie ihud on Kristuse liikmed? Kas peaksin siis v

6:16 V

6:17 Aga kes hoiab Issanda poole, see on üks vaim Temaga.

6:18 P

6:19 V

6:20 Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

7:1 Aga mis puutub sellesse, millest kirjutasite, siis mehele on hea naist mitte puudutada.

7:2 Kuid hooruspattude pärast olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees.

7:3 Mees täitku oma kohust naise vastu ja n

7:4 Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid mehel; ja n

7:5 Ärge t

7:6 Ent seda ma ütlen andes luba, mitte käskides.

7:7 Sest ma tahaksin, et k

7:8 Ent ma ütlen vallalistele ja lesknaistele: neile on hea, kui nad jäävad n

7:9 Aga kui nad ei suuda endid talitseda, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda kui himudes p

7:10 Aga abielulistele ei käsi mina, vaid Issand, et naine ärgu mingu mehest lahku.

7:11 On aga keegi lahutatud, siis ta jäägu abielutuks v

7:12 Aga muile ütlen mina, mitte Issand: kui ühel vennal on uskmatu naine ja naine heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku teda.

7:13 Samuti kui ühel naisel on uskmatu mees ja mees heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku meest.

7:14 Sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad.

7:15 Aga kui uskmatu pool lahkub, siis ta lahkugu; niisuguseis asjus ei ole vend ega

7:16 Sest mis tead sina, naine, kas sa oma mehe päästad? V

7:17 Ainult n

7:18 On keegi kutsutud ümberl

7:19 Ūmberl

7:20 Igaüks jäägu sellesse kutsesse, milles ta on kutsutud.

7:21 Kui sa oled kutsutud orjana, siis ära hooli sellest. Aga kui sa v

7:22 Sest kes on kutsutud orjana Issandas, on Issandas vabakslastu; samuti, kes on kutsutud vabana, on Kristuse ori.

7:23 Teie olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks!

7:24 Jäägu, vennad, igaüks Jumala ees sellesse, milles ta on kutsutud!

7:25 Ent neitsite kohta ei ole mul Issanda käsku, aga ma annan n

7:26 Siis ma arvan eelseisva kitsikuse pärast hea olevat, et inimene jääb, nagu ta on.

7:27 Kui sa oled naisega seotud, siis ära püüa vabaneda; kui oled vallaline, siis ära otsi naist.

7:28 Aga kui sa ka abiellud, siis sa ei tee pattu; ja kui neitsi läheb mehele, siis ta ei tee pattu. Ent sellised saavad kannatada ihulikku viletsust, mina aga säästaksin teid.

7:29 Ent seda ütlen, vennad, et aeg on lühike; sellepärast olgu nii, et needki, kellel on naised, olgu nagu need, kellel neid ei ole;

7:30 ja olgu nii, et kes nutavad, nagu ei nutakski, ja kes on r

7:31 ja kes seda maailma tarvitavad, nagu ei tarvitakski seda; sest selle maailma nägu kaob.

7:32 Ent mina tahaksin, et te oleksite muretud. Vallaline mees hoolitseb selle eest, mis kuulub Issandale, kuidas ta saaks olla Issanda meele järgi.

7:33 Aga naisemees hoolitseb selle eest, mis kuulub maailmale, kuidas ta saaks olla naise meele järgi.

7:34 Nii on ta jaotatud kaheks. Ja vallaline naine v

7:35 Aga seda ma ütlen teie eneste kasuks, ei mitte, et köit panna teile kaela, vaid et te elaksite viisakalt ja püsiksite takistamatult Issandas.

7:36 Aga kui keegi arvab vääriti käitlevat oma neitsit, kelle paras naimaiga on möödumas, ja kui see peab n

7:37 Aga kes on kindel oma südames ja kellel seda ei ole vaja, vaid on meelevald oma tahtmise üle ning on otsustanud oma südames oma neitsi jätta neitsiks, see teeb hästi.

7:38 Kes siis oma neitsi naib, teeb hästi, ja kes teda ei nai, teeb paremini.

7:39 Naine on seotud niikaua kui tema mees elab; aga kui ta mees on läinud magama, on ta vaba minema mehele, kellele tahab, kui see vaid sünnib Issandas.

7:40 Aga ta on

8:1 Mis puutub ebajumala ohvrilihasse, siis teame: meil k

8:2 Kui keegi arvab midagi tunnetavat, ta ei tunneta veel n

8:3 aga kes armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud.

8:4 Mis nüüd puutub ebajumala ohvriliha söömisse, siis teame, et maailmas ei ole ühtki ebajumalat ja et ei ole muud Jumalat kui Ūks.

8:5 Sest kuigi on olemas niinimetatud jumalaid, olgu taevas v

8:6 on meil ometigi ainult üks Jumal, Isa, Kellest on k

8:7 Aga k

8:8 Roog ei vii meid lähemale Jumalale; kui me ei söö, ei ole meile sellest kahju, ja kui sööme, ei ole meil sellest kasu.

8:9 Vaadake ainult, et see teie vabadus ei saaks n

8:10 Sest kui keegi, kellel on tunnetus, näeb sind ebajumala kojas lauas istuvat, kas siis tema südametunnistus, kui see on n

8:11 Siis läheb ju sinu tunnetuse läbi hukka n

8:12 Aga kui te n

8:13 Sellepärast: kui roog mu venda pahandab, siis ma ei söö iialgi enam liha, et ma oma venda ei pahandaks!

9:1 Eks ma ole vaba? Eks ma ole Apostel? Eks ma ole näinud Jeesust Kristust, meie Issandat? Eks teie ole minu töö Issandas?

9:2 Kui ma Apostel ei ole muile, siis ma olen seda ometi teile; sest teie olete minu Apostliameti pitser Issandas.

9:3 Minu kaitsek

9:4 kas meil ei ole

9:5 Kas meil ei ole

9:6 V

9:7 Kes iganes läheb omal kulul s

9:8 Kas ma räägin seda inimeste viisil? Eks käskki ütle seda?

9:9 On ju Moosese käsu

9:10 Eks ta seda k

9:11 Kui me teile oleme külvanud vaimulikku seemet, kas on see siis suur asi, kui me l

9:12 Kui teistel on niisugune

9:13 Eks te tea, et need, kes pühakojas tööd teevad, pühakojast ka söövad, et need, kes teenivad ohvrialtari juures, oma osa saavad altariga samal määral?

9:14 N

9:15 Aga mina ei ole sellest midagi tarvitanud. Ent ma ei ole seda kirjutanud, et mulle n

9:16 Sest kui ma armu

9:17 Sest kui ma teen seda vabast tahtest, siis ma saan palga; aga kui sunniviisil, siis on ometi amet usaldatud minu kätte.

9:18 Mis on siis mu palk? See, et ma armu

9:19 Sest ehk ma küll olen vaba k

9:20 Nii olen ma juutidele olnud otsekui juut, et ma v

9:21 Käsuta olijaile ma olen otsekui käsuta — ehk ma küll ei ole ilma Jumala käsuta, vaid elan Kristusele käsus — et v

9:22 N

9:23 Aga k

9:24 Eks te tea, et need, kes v

9:25 Aga iga v

9:26 Sellepärast ma ei jookse nagu pimedast peast, ma ei v

9:27 vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust öeldes ise ei saaks k

10:1 Sest ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata, et meie esiisad olid k

10:2 ja ristiti k

10:3 ja s

10:4 ja j

10:5 Aga suurem hulk neist ei olnud Jumalale meelepärased, sest nad löödi maha k

10:6 Ent need lood sündisid meile eeltähenduseks, et me ei himustaks kurja, nagu nemad himustasid.

10:7 Ärge ka saage ebajumala kummardajaiks, n

10:8 Ärgem pidagem ka hooraelu, n

10:9 Ärgem ka kiusakem Issandat, n

10:10 Ärge ka nurisege, n

10:11 See sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kellele maailma l

10:12 Sellepärast, kes enese arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks!

10:13 Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus; aga ustav on Jumal, Kes ei lase teid rohkem kiusata kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, n

10:14 Sellepärast, minu armsad, p

10:15 Ma räägin n

10:16 

10:17 Sellepärast et on ainult üks leib, siis me, kuigi paljud, oleme üks ihu; sest me k

10:18 Vaadake Iisraeli peale, nagu ta liha poolest on! Eks need, kes söövad ohvreid, ole altari osalised?

10:19 Mis ma nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi? V

10:20 Ei! Vaid ma ütlen: mida paganad ohverdavad, seda nad ohverdavad kurjadele vaimudele, aga mitte Jumalale. Ent ma ei taha, et teil oleks osadust kurjade vaimudega.

10:21 Te ei v

10:22 V

10:23 K

10:24 Ärgu ükski otsigu oma kasu, vaid teise kasu!

10:25 K

10:26 Sest Issanda päralt on maa ja selle täius!

10:27 Kui keegi uskmatuist kutsub teid ja te tahate minna, siis sööge k

10:28 Aga kui keegi teile ütleb: „See on ohvriliha!”, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse, ja südametunnistuse pärast.

10:29 Ent mina ei räägi sinu, vaid teise südametunnistusest. Sest milleks peaks teise südametunnistus otsustama minu vabaduse üle?

10:30 Kui ma midagi vastu v

10:31 Kas te siis sööte v

10:32 Ärge olge pahanduseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kogudusele,

10:33 nagu minagi olen k

11:1 V

11:2 Aga ma kiidan teid, vennad, et te k

11:3 Aga ma tahan, et te teaksite, et Kristus on iga mehe pea ja et mees on naise pea ja Jumal on Kristuse pea.

11:4 Iga mees, kes palvetab v

11:5 Aga iga naine, kes palvetab v

11:6 Sest kui naine ei kata oma pead, siis l

11:7 Mehel ei ole tarvis oma pead katta, sest tema on Jumala kuju ja aupaiste, naine aga on mehe aupaiste.

11:8 Sest mees ei ole naisest, vaid naine on mehest.

11:9 Meest ei loodud ka mitte naise pärast, vaid naine loodi mehe pärast.

11:10 Sellepärast peab naisel olema pea peal meelevallatunnus Inglite pärast.

11:11 Ometi ei ole naine meheta ega mees naiseta Issandas.

11:12 Sest otsekui naine mehest, n

11:13 Otsustage iseenestes, kas naisele k

11:14 Eks ju loodus ise teid

11:15 ent naisele, kui ta kannab pikki juukseid, on see auks; sest pikad juuksed on temale antud liniku eest.

11:16 Aga kui keegi on tülinorija, see teadku, et meil ei ole seesugust kommet ega ka mitte Jumala kogudustel.

11:17 Aga seda käskides ma ei kiida seda, et te tulete kokku mitte paremuseks vaid pahemuseks.

11:18 Sest esmalt ma kuulen, et kui te kokku tulete Jumala koguduses, teil on l

11:19 Sest teie seas peab olema lahk

11:20 Kui te nüüd kokku tulete, siis ei ole Issanda

11:21 sest sööma asudes v

11:22 Kas teil ei ole kodasid, kus te v

11:23 Sest mina olen Issandalt saanud selle, mis ma teilegi olen andnud, et Issand Jeesus sel ööl, mil Ta ära anti, v

11:24 ja tänas ja murdis ning ütles: „See on Minu IhU, mis teie eest antakse. Seda tehke Minu mälestuseks!”

11:25 Samuti Ta v

11:26 Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutate Issanda surma, kuni Ta tuleb!

11:27 Sellepärast: kes iganes seda leiba sööb v

11:28 Aga inimene katsugu ennast läbi ja n

11:29 sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta enesele ei anna aru sellest ihust.

11:30 Sellepärast on ka palju n

11:31 Sest kui me enestest ise aru annaksime, siis meie üle ei m

11:32 aga kui meie üle kohut m

11:33 Seepärast, mu vennad, kui te kokku tulete sööma, siis oodake üksteist.

11:34 Kui keegi on näljane, söögu kodus, et te ei tuleks kokku nuhtluseks. Muud asjad ma korraldan, kui ma tulen.

12:1 Mis puutub vaimuannetesse, vennad, ei taha ma teid jätta teadmatusse.

12:2 Te teate, et alles paganad olles te käisite keeletute ebajumalate juures, n

12:3 Sellepärast ma teen teile teatavaks, et ükski, kes räägib Jumala Vaimus, ei ütle: „Neetud on Jeesus!” Ja ükski ei v

12:4 Armuanded on küll mitmesugused, aga Vaim on sama;

12:5 ja ametid on mitmesugused, aga Issand on sama.

12:6 Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, Kes teeb k

12:7 Aga igaühele antakse Vaimu ilmutus ühiseks kasuks.

12:8 Nii antakse ühele Vaimu läbi tarkuse s

12:9 teisele antakse usku samas Vaimus, teisele andeid terveks teha samas Vaimus;

12:10 teisele vägevaid tegusid, teisele prohvetlikku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, teisele m

12:11 Ent k

12:12 Sest otsekui ihu on üks ja tal on palju liikmeid, aga k

12:13 sest me k

12:14 Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid.

12:15 Kui jalg ütleks: „Et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse!” kas ta sellepärast ei kuulu ihusse?

12:16 Ja kui k

12:17 Kui k

12:18 Aga nüüd Jumal asetaski liikmed, igaühe neist, ihu külge, n

12:19 Ja kui k

12:20 Nüüd aga ongi palju liikmeid, aga üks ihu!

12:21 Silm ei v

12:22 Vaid palju enam on tarvis neid ihu liikmeid, mis näivad olevat n

12:23 ja neid, mida me peame autumaiks ihu küljes, katame iseäralise auga, ja liikmeid, millest meil on häbi, me ehime k

12:24 ent meie suursuguseil liikmeil pole seda tarvis. Sest Jumal on ihu n

12:25 et ihus ei oleks lahkmeelt, vaid et liikmed üksmeeles kannaksid muret üksteise eest.

12:26 Ja kui liige kannatab, siis kannatavad teisedki liikmed ühes temaga, ja kui üht liiget austatakse, siis teisedki liikmed r

12:27 Aga teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast Tema liikmed.

12:28 Ja Jumal on seadnud koguduses m

12:29 Ega k

12:30 Ega k

12:31 Aga olge agarad püüdma suuremaid armuandeid! Ja ma näitan veel teile tee, mis on üle k

13:1 Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja k

13:2 Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin k

13:3 Ja kui ma jagaksin k

13:4 Armastus on pikameelne, armastus on täis heldust; ta ei ole kade, armastus ei suurustle, ta ei ole iseennast täis;

13:5 ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha;

13:6 ta ei r

13:7 tema vabandab k

13:8 Armastus ei hävi ilmaski! Aga olgu prohveti ennustused, need kaovad; olgu keeled, need lakkavad; olgu tunnetus, see l

13:9 Sest poolik on, mida me tunnetame, ja poolik, mida me ennustame.

13:10 Aga kui tuleb täiuslik asi, siis kaob see, mis on poolik!

13:11 Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, ma m

13:12 Sest nüüd me näeme nagu peeglis tuhmi kujutist, aga siis palgest palgesse; nüüd ma tunnetan poolikult, aga siis ma tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud.

13:13 Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm; aga suurim neist on armastus!

14:1 Taotlege armastust ja olge agarad taotlema vaimuandeid, aga k

14:2 Sest kes keeltega räägib, ei k

14:3 Aga prohvetlikult k

14:4 Keeltega rääkija ehitab iseennast; aga prohvetlikult k

14:5 Ma tahaksin küll, et te k

14:6 Aga nüüd, vennad, kui ma tuleksin teie juurde ja räägiksin keeltega, mis kasu ma tooksin teile, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse v

14:7 N

14:8 Samuti kui pasun annab segast häält, kes siis hakkab valmistama s

14:9 N

14:10 Maailmas on ei tea kui palju mitmesuguseid keelemurdeid ja ükski neist pole häälikuteta.

14:11 Kui mina nüüd ei tunne hääliku tähendust, olen ma sellele, kes räägib, umbkeelne ja rääkija on mulle umbkeelne.

14:12 Samuti teiegi olles agarad taotlema vaimuandeid, püüdke saada neid rohkesti koguduse ehitamiseks.

14:13 Seepärast, kes keeltega räägib, palugu Jumalat, et ta v

14:14 Sest kui ma keeltega rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu m

14:15 Mida siis teha? Ma tahan palvetada vaimus ja tahan palvetada ka m

14:16 Sest kui sa teed tänupalvet vaimus, kuidas siis see, kes v

14:17 Sest sa tänad küll hästi, aga teist see ei ehita.

14:18 Ma tänan Jumalat, et mina räägin keeltega rohkem kui teie k

14:19 Aga ma tahan koguduses pigemini rääkida viis s

14:20 Vennad, ärge saage lasteks m

14:21 Käsu

14:22 Nii ei ole siis keeled tunnuseks usklikele, vaid uskmatuile; aga prohvetlik k

14:23 Kui nüüd k

14:24 Aga kui nemad k

14:25 tema südame saladused tuleksid ilmsiks ja ta heidaks siis silmili maha ja kummardaks Jumalat ning tunnistaks, et Jumal on t

14:26 Mis siis nüüd, vennad? Kui te kokku tulete, siis on igaühel midagi, kas laulu v

14:27 Kui keeltega räägitakse, siis rääkigu kaks v

14:28 Aga kui t

14:29 Aga prohveteist k

14:30 Ja kui kellelegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis olgu esimene vait.

14:31 Sest te v

14:32 Ja prohvetite vaimud alistuvad prohveteile.

14:33 Sest Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. N

14:34 olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole luba k

14:35 Aga kui nad tahavad midagi

14:36 V

14:37 Kui keegi arvab enese olevat prohveti v

14:38 Aga kui keegi ei taha seda teada, ärgu teadku!

14:39 Niisiis, vennad, taotlege prohvetlikku k

14:40 K

15:1 Ent ma juhin teie tähelepanu Evangeeliumile, mida ma teile kuulutasin, mille te ka vastu v

15:2 ning milles te ka

15:3 Sest ma olen teile k

15:4 ja et Ta maeti ja et Ta üles äratati kolmandal päeval kirjade järgi

15:5 ja et Ta ilmus Keefasele, pärast seda neile kaheteistkümnele.

15:6 Pärast Ta ilmus ühekorraga rohkem kui viiesajale vennale, kellest suurem hulk veel praegugi on elus, aga m

15:7 pärast seda Ta ilmus Jakoobusele, siis k

15:8 aga pärast k

15:9 Sest mina olen Apostlite seast k

15:10 Aga Jumala armust olen mina, mis ma olen; ja see arm minu vastu ei ole olnud tühine, vaid ma olen palju rohkem tööd teinud kui nemad k

15:11 Olgu nüüd mina v

15:12 Aga kui Kristusest kuulutatakse, et Ta on surnuist üles äratatud, kuidas siis m

15:13 Aga kui ei ole surnute ülest

15:14 Ent kui Kristus mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühine on ka teie usk;

15:15 ja meid leitakse siis Jumala valetunnistajad olevat, sest me oleme tunnistanud Jumala vastu, et Ta on üles äratanud Kristuse, Keda Tema pole äratanud, kui surnuid üles ei äratata.

15:16 Sest kui surnuid ei äratata, siis ei ole ka Kristust äratatud.

15:17 Aga kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees.

15:18 Siis on ka need, kes Kristuse sees on läinud hingama, hukka saanud.

15:19 Kui meie selles elus oleme lootnud ainult Kristuse peale, siis me oleme k

15:20 Aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama.

15:21 Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnute ülest

15:22 Sest n

15:23 aga igaüks oma järjekorras: esimesena Kristus, selle järel Kristuse Omad Tema tulemises;

15:24 siis tuleb ots, kui Ta annab Riigi Jumala ja Isa kätte pärast seda, kui Ta on hävitanud k

15:25 Sest Tema peab valitsema, kuni Ta on pannud k

15:26 Viimne vaenlane, kellele ots tehakse, on surm!

15:27 Sest „ta on k

15:28 Aga kui k

15:29 Mis teevad muidu need, kes endid lasevad ristida surnute eest, kui surnuid koguni ei äratata? Mispärast siis neid ristitakse nende eest?

15:30 Ja mispärast oleme meiegi hädaohus igal hetkel?

15:31 Iga päev ma olen surmasuus, nii t

15:32 Kui ma inimeste kombel olen Efesoses v

15:33 Ärge eksige! „Kurjad k

15:34 Kainestuge

15:35 Aga m

15:36 Rumal! See, mida sa külvad, ei saa elavaks, kui see enne ei sure.

15:37 Ja mida sa külvad, sa ei külva selle ihuna, mis peab t

15:38 Aga Jumal annab temale ihu, millise tahab, ja igale seemnele tema oma ihu.

15:39 K

15:40 ja on taevalikke ihusid ja maiseid ihusid; aga teistsugune on taevalike auhiilgus ja teistsugune maiste auhiilgus.

15:41 Isesugune on päikese hiilgus ja isesugune kuu hiilgus ja isesugune tähtede hiilgus; sest tähe ja tähe hiilgusel on oma vahe.

15:42 N

15:43 autuses külvatakse, auhiilguses äratatakse üles; n

15:44 maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles; sest kui on olemas maine ihu, siis on ka olemas vaimne ihu.

15:45 N

15:46 Aga vaimne ihu ei ole esimene, vaid maine; selle järel on vaimne.

15:47 Esimene inimene oli maast, muldne, teine Inimene on taevast.

15:48 Milline on muldne, sellised on ka muldsed; ja milline on taevane, sellised on ka taevased.

15:49 Ja otse n

15:50 Aga seda ma ütlen, vennad, et liha ja veri ei v

15:51 Vaata, ma ütlen teile saladuse: me k

15:52 äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes. Sest pasun hüüab ja surnud t

15:53 Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietub surematusega.

15:54 Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surev riietub surematusega, siis saab t

15:55 Surm, kus on sinu v

15:56 Aga surma astel on patt ja patu vägi on käsk.

15:57 Ent tänu Jumalale, Kes meile v

15:58 Sellepärast, mu armsad vennad, olge kindlad, vankumatud ja ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole asjatu!

16:1 Mis puutub korjandusse pühade heaks, siis tehke teiegi n

16:2 Igal esimesel nädalapäeval pangu igaüks teie seast midagi tallele sedamööda, kuidas temal on j

16:3 Aga kui ma saabun, läkitan ma kirjadega need, keda te arvate k

16:4 Ja kui asi on seda väärt, et minagi läheksin, siis nad tulgu ühes minuga.

16:5 Ent ma m

16:6 Teie juures ma ehk viibin m

16:7 Sest ma ei taha teid seekord näha mitte ainult mööda minnes, vaid ma loodan jääda tükiks ajaks teie juurde, kui Issand lubab.

16:8 Aga Efesosse ma jään nelipühani,

16:9 sest mulle on seal avanenud suur uks viljarikkaks tööks ja seal on palju vastaseid.

16:10 Kui Timoteos tuleb, siis katsuge, et ta v

16:11 Ärgu siis ükski teda halvaks pangu, vaid saatke ta rahus teele, et ta tuleks minu juurde, sest ma ootan teda ühes vendadega.

16:12 Mis aga puutub vend Apollosesse, siis olen ma temale sageli peale käinud, et ta tuleks teie juurde ühes vendadega, aga tal ei olnud üldse tahtmist nüüd tulla; ta tuleb, kui tal leidub parajat aega.

16:13 Valvake, seiske usus, olge mehed, saage tugevaks!

16:14 K

16:15 Ma palun teid, vennad: teie teate Stefanase peret, et see on Ahhaias esimene pöördunu ja et nemad on andunud pühade abistamisele;

16:16 olge teiegi s

16:17 Ma r

16:18 nemad on ju jahutanud minu ja teie vaimu. Pidage siis niisugustest lugu!

16:19 Aasia kogudused tervitavad teid. Teid tervitavad Issandas Akvila ja Priska ühes kogudusega nende majas.

16:20 Teid tervitavad k

16:21 Tervitus on minu, Pauluse käega.

16:22 Kui keegi Issandat Jeesust Kristust ei pea armsaks, siis olgu ta ära neetud! Maaran ata.

16:23 Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!

16:24 Minu armastus on teie k


Next: 2 Corinthians