Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Estonian Bible: 2 Timothy

1:1 Paulus, Jumala tahtel Kristuse Jeesuse Apostel tõotuse järgi elust, mis on Kristuses Jeesuses,

1:2 armsale pojale Timoteosele: armu, halastust, rahu Jumalalt Isalt ja Kristuselt Jeesuselt, meie Issandalt!

1:3 Ma tänan Jumalat, Keda ma oma esivanemaist saadik teenin puhta südametunnistusega, nagu ma ka lakkamata mõtlen sinule oma palvetes ööd ja päevad,

1:4 igatsedes sind näha ja meelde tuletades sinu pisaraid, et täituda rõõmuga,

1:5 kui mulle meenub sinu silmakirjatsematu usk, mis enne elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Euniikes ja nüüd, nagu ma olen veendunud, elab ka sinus.

1:6 Selles asjas ma tuletan sinule meelde, et sa õhutaksid lõkkele Jumala armuande, mis sulle sai minu käte pealepanemise kaudu.

1:7 Sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu.

1:8 Ärgu olgu sul siis häbi meie Issanda tunnistusest ega minust, Tema vangist, vaid kannata kurja kaasa Evangeeliumiga Jumala väge mööda,

1:9 Kes meid on päästnud ja on kutsunud püha kutsega, mitte meie tegusid mööda, vaid Oma nõu ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu;

1:10 ent nüüd on saanud avalikuks meie Õnnistegija Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, Kes on hävitanud surma ja toonud valge ette elu ja kadumatu põlve Evangeeliumi kaudu,

1:11 milleks mina olen seatud kuulutajaks ja Apostliks ja õpetajaks.

1:12 Sel põhjusel ma ka kannatan seda ega ole mul häbi sellest; sest ma tean, Kellesse ma usun, ja olen julge selles, et Ta on vägev säilitama minu kätte ustud vara tolle päevani.

1:13 Tervete sõnade eeskujuks võta, mida sa oled kuulnud minult usus ja armastuses, mis on Kristuses Jeesuses.

1:14 Kaunist sinu hooleks antud vara hoia Püha Vaimu läbi, Kes meis elab.

1:15 Sa tead seda, et kõik, kes on Aasias, on löönud lahku minust, nende seas Fügelos ja Hermogenes.

1:16 Issand osutagu halastust Onesiforose perele, sest tema on mind sagedasti kosutanud ega ole mitte häbenenud mu ahelaid,

1:17 vaid kui ta saabus Rooma, otsis ta mind suure hoolega ning leidis mind.

1:18 Issand andku temale leida halastust Issanda juures tol päeval! Ja kui palju ta Efesoses oli mulle abiks, tead sina paremini.

2:1 Saa siis vahvaks, mu poeg, armus, mis on Kristuses Jeesuses!

2:2 Ja mis sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate abil, see anna ustavate inimeste kätte, kes on osavad õpetama ka teisi.

2:3 Kannata siis ühtlasi kurja kui Jeesuse Kristuse õilis sõdur!

2:4 Mitte ükski, kes on sõjateenistuses, ei anna ennast peatoiduse hankimise kimpu, muidu ta ei saa olla selle meelt mööda, kes ta on sõtta kutsunud.

2:5 Ja kui keegi võitleb, ei saa ta võidupärga, kui ta ei võitle seadusepäraselt!

2:6 Töötaja põllumees peab kõige esiti viljast osa saama!

2:7 Saa aru, mis ma ütlen! Ent Issand andku sulle arusaamist kõigest.

2:8 Pea meeles Jeesust Kristust, Kes on surnuist üles äratatud, Kes on Taaveti soost minu Evangeeliumi järgi,

2:9 mille pärast mina ka kannatan kurja, kandes isegi ahelaid otsekui kurjategija! Kuid Jumala sõna ei ole aheldatud!

2:10 Sel põhjusel ma talun kõike nende pärast, kes on valitud, et nemadki saavutaksid õndsuse Kristuses Jeesuses igavese auga.

2:11 Ustav on see sõna: kui me ühes Temaga oleme surnud, siis me ka elame ühes Temaga;

2:12 kui me ühes kannatame, siis me ka valitseme ühes Temaga; kui me Tema salgame, siis Tema salgab ka meid;

2:13 kui me ei usu, Tema jääb siiski ustavaks; Ta ei või ennast salata.

2:14 Seda tuleta meelde ja kinnita Jumala ees, et nad ei riidleks sõnade pärast. Sellest ei ole mingit kasu, see segab kuuljate meeli.

2:15 Püüa hoolega osutuda kõlbavaks Jumalale kui töötegija, kellel pole tarvis häbeneda, kes tõesõna jagab õieti.

2:16 Kuid kõlvatute tühjade juttude eest hoidu eemale; nende rääkijad lähevad ju ikka kaugemale jumalakartmatuses

2:17 ja nende kõne sööbib enese ümber otsekui vähktõbi; nende seast on Hümenaios ja Fileetos,

2:18 kes on eksinud ära tõest ja ütlevad ülestõusmise juba olnud olevat, ja rikuvad mõnede usu.

2:19 Ent Jumala rajatud alus püsib kindlana ja temal on see pitser: Issand tunneb neid, kes Tema Omad on; ja: ülekohtust loobugu igaüks, kes Issanda nime nimetab.

2:20 Aga suures majas ei ole mitte ainult kuld- ja hõbe-, vaid ka puuastjaid ja saviastjaid, ja muist on väärikamaks ja muist halvemaks tarvitamiseks.

2:21 Kui keegi nüüd iseennast neist puhastab, saab ta astjaks väärikama tarvituse jaoks ja on pühitsetud ning tarvilik oma isandale, kõlvuline igaks heaks teoks.

2:22 Põgene nooreea himude eest! Taotle õigust, usku, armastust, rahu nendega, kes Issandat appi hüüavad puhtast südamest!

2:23 Väldi rumalaid ja lapsikuid küsimusi; sest sa tead, et need toovad tüli.

2:24 Ent Issanda sulane ärgu tülitsegu, vaid olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja,

2:25 kes tasase meelega noomib vastupanijaid, et Jumal neile kuidagi annaks meelt parandada ja tunnetada tõde,

2:26 kaineneda ja vabaneda kuradi paelust, kes on nad kinni võtnud täitma tema tahtmist.

3:1 Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu.

3:2 Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad,

3:3 südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad,

3:4 petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad,

3:5 kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale.

3:6 Sest nende seas on ka mõned, kes poetuvad majadesse ja võtavad oma võrku pattudega koormatud ja mõnesuguste himudega aetavaid naisterahvaid,

3:7 kes alati on õppijad, kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele.

3:8 Aga otsekui Jannes ja Jambres hakkasid vastu Moosesele, nõnda hakkavad need vastu tõele; nad on inimesed, kes on arust ära ega pea paika usu poolest.

3:9 Aga nad ei saa ka mitte enam kaugele, sest nende hullustus saab kõigile avalikuks, nagu ka nondega sündis.

3:10 Ent sina oled järginud mind minu õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses, kannatlikkuses,

3:11 tagakiusamistes, kannatamistes, mis said mulle osaks Antiookias, Ikoonionis, Lüstras; milliseid tagakiusamisi ma kannatasin ja millest kõigist mind päästis Issand.

3:12 Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga.

3:13 Aga kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks, eksitades teisi ja eksides.

3:14 Ent sina jää sellesse, mida oled õppinud ja milles oled kindel, sest sa tead, kellelt sa selle oled õppinud;

3:15 ja et sina lapsest saadik tunned pühi kirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.

3:16 Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses,

3:17 et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud.

4:1 Ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, Kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, niihästi Tema tulemist kui ka Tema Riiki.

4:2 Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega.

4:3 Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad,

4:4 ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole.

4:5 Aga sina ole igapidi kaine, kannata kurja, tee Evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma ametit õieti.

4:6 Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumiseaeg on jõudnud ligi.

4:7 Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud!

4:8 Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand, õige kohtumõistja, mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad Ta ilmumist.

4:9 Katsu ruttu minu juurde tulla!

4:10 Sest Deemas jättis mind maha ning hakkas armastama seda maailma ja läks Tessaloonikasse, Kreskes Galaatiasse, Tiitus Dalmaatiasse.

4:11 Luukas üksi on mu juures. Võta Markus ja too ta enesega, sest teda on mulle väga vaja abiliseametisse.

4:12 Tühhikose ma läkitasin Efesosse.

4:13 Kuub, mille ma jätsin Troasse Karpose juurde, too tulles kaasa, ja raamatud, eriti pärgamendid.

4:14 Vasksepp Aleksandros on mulle teinud palju paha. Issand tasugu talle ta tegusid mööda!

4:15 Hoidu ka sina tema eest, sest ta on kõvasti vastu pannud meie sõnadele.

4:16 Kui ma esimest korda kohtus kostsin enese eest, ei olnud ükski mulle toeks, vaid kõik jätsid mind maha. Ärgu arvatagu seda neile süüks.

4:17 Aga Issand seisis minu eest ja kinnitas mind, et sõna kuulutamine minu läbi teostuks täiel määral ja kõik paganad kuuleksid seda; ja ma pääsesin lõukoera suust.

4:18 Küll Issand mind ka välja tõmbab kõigist kurjadest tegudest ja aitab Oma taevasesse Riiki. Temale olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen.

4:19 Tervita Priskat ja Akvilat ja Onesiforose peret.

4:20 Erastos jäi Korintosesse; Trofimose ma jätsin haigelt Mileetosesse.

4:21 Rutta, et sa enne talve saabud! Eubulos ja Puudes ja Linos ja Klaudia ja kõik vennad tervitavad sind.

4:22 Issand Jeesus Kristus olgu sinu vaimuga! Arm olgu teiega!


Next: Titus