Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 2

GNT

1 καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς καφαρναοὺμ δι᾽ ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν.

2 καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον.

3 καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων.

4 καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῶ διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ὅπου ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο.

5 καὶ ἰδὼν ὁ ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῶ παραλυτικῶ, τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι.

6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν,

7 τί οὖτος οὕτως λαλεῖ; βλασφημεῖ· τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ θεός;

8 καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ ἰησοῦς τῶ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς λέγει αὐτοῖς, τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;

9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῶ παραλυτικῶ, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει;

10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς _ λέγει τῶ παραλυτικῶ,

11 σοὶ λέγω, ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.

12 καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν.

13 καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς.

14 καὶ παράγων εἶδεν λευὶν τὸν τοῦ ἁλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῶ, ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῶ.

15 καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῶ ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν αὐτῶ.

16 καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν φαρισαίων ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει;

17 καὶ ἀκούσας ὁ ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς [ὅτι] οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς.

18 καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ ἰωάννου καὶ οἱ φαρισαῖοι νηστεύοντες. καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῶ, διὰ τί οἱ μαθηταὶ ἰωάννου καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν;

19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν·

20 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

21 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν· εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.

22 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς _ εἰ δὲ μή, ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί _ ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς.

23 καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας.

24 καὶ οἱ φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῶ, ἴδε τί ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν;

25 καὶ λέγει αὐτοῖς, οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν δαυίδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ;

26 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἀβιαθὰρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῶ οὗσιν;

27 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον·

28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.

KJV

1  And2532 again3825 he entered1525 into1519 Capernaum2584 after1223 some days;2250 and2532 it was noised191 that3754 he was2076 in1519 the house.3624

2  And2532 straightway2112 many4183 were gathered together,4863 insomuch that5620 there was no room to receive3371 5562 them, no, not so much as3366 about4314 the3588 door:2374 and2532 he preached2980 the3588 word3056 unto them.846

3  And2532 they come2064 unto4314 him,846 bringing5342 one sick of the palsy,3885 which was borne142 of5259 four.5064

4  And2532 when they could1410 not3361 come nigh4331 unto him846 for1223 the3588 press,3793 they uncovered648 the3588 roof4721 where3699 he was:2258 and2532 when they had broken it up,1846 they let down5465 the3588 bed2895 wherein1909 3739 the3588 sick of the palsy3885 lay.2621

5  When1161 Jesus2424 saw1492 their846 faith,4102 he said3004 unto the3588 sick of the palsy,3885 Son,5043 thy4675 sins266 be forgiven863 thee.4671

6  But1161 there were2258 certain5100 of the3588 scribes1122 sitting2521 there,1563 and2532 reasoning1260 in1722 their848 hearts,2588

7  Why5101 doth this3778 man thus3779 speak2980 blasphemies?988 who5101 can1410 forgive863 sins266 but1508 God2316 only?1520

8  And2532 immediately2112 when Jesus2424 perceived1921 in his848 spirit4151 that3754 they so3779 reasoned1260 within1722 themselves,1438 he said2036 unto them,846 Why5101 reason1260 ye these things5023 in1722 your5216 hearts?2588

9  Whether5101 is2076 it easier2123 to say2036 to the3588 sick of the palsy,3885 Thy sins266 be forgiven863 thee;4671 or2228 to say,2036 Arise,1453 and2532 take up142 thy4675 bed,2895 and2532 walk?4043

10  But1161 that2443 ye may know1492 that3754 the3588 Son5207 of man444 hath2192 power1849 on1909 earth1093 to forgive863 sins,266 (he saith3004 to the3588 sick of the palsy,)3885

11  I say3004 unto thee,4671 Arise,1453 and2532 take up142 thy4675 bed,2895 and2532 go thy way5217 into1519 thine4675 house.3624

12  And2532 immediately2112 he arose,1453 took up142 the3588 bed,2895 and2532 went forth1831 before1726 them all;3956 insomuch that5620 they were all3956 amazed,1839 and2532 glorified1392 God,2316 saying,3004 We never3763 saw1492 it on this fashion.3779

13  And2532 he went forth1831 again3825 by3844 the3588 sea side;2281 and2532 all3956 the3588 multitude3793 resorted2064 unto4314 him,846 and2532 he taught1321 them.846

14  And2532 as he passed by,3855 he saw1492 Levi3018 the3588 son of Alphaeus256 sitting2521 at1909 the3588 receipt of custom,5058 and2532 said3004 unto him,846 Follow190 me.3427 And2532 he arose450 and followed190 him.846

15  And2532 it came to pass,1096 that, as1722 Jesus846 sat at meat2621 in1722 his846 house,3614 many4183 publicans5057 and2532 sinners268 sat also together with4873 2532 Jesus2424 and2532 his846 disciples:3101 for1063 there were2258 many,4183 and2532 they followed190 him.846

16  And2532 when the3588 scribes1122 and2532 Pharisees5330 saw1492 him846 eat2068 with3326 publicans5057 and2532 sinners,268 they said3004 unto his846 disciples,3101 How is it5101 that3754 he eateth2068 and2532 drinketh4095 with3326 publicans5057 and2532 sinners?268

17  When2532 Jesus2424 heard191 it, he saith3004 unto them,846 They that are whole2480 have2192 no3756 need5532 of the physician,2395 but235 they that are sick:2192 2560 I came2064 not3756 to call2564 the righteous,1342 but235 sinners268 to1519 repentance.3341

18  And2532 the3588 disciples3101 of John2491 and2532 of3588 the3588 Pharisees5330 used to fast:2258 3522 and2532 they come2064 and2532 say3004 unto him,846 Why1302 do the3588 disciples3101 of John2491 and2532 of3588 the3588 Pharisees5330 fast,3522 but1161 thy4671 disciples3101 fast3522 not?3756

19  And2532 Jesus2424 said2036 unto them,846 Can1410 3361 the3588 children5207 of the3588 bridechamber3567 fast,3522 while1722 3739 the3588 bridegroom3566 is2076 with3326 them?846 as long as3745 they5550 have2192 the3588 bridegroom3566 with3326 them,1438 they cannot1410 3756 fast.3522

20  But1161 the days2250 will come,2064 when3752 the3588 bridegroom3566 shall be taken away522 from575 them,846 and2532 then5119 shall they fast3522 in1722 those1565 days.2250

21  No man3762 also2532 seweth1976 a piece1915 of new46 cloth4470 on1909 an old3820 garment:2440 else1490 the3588 new piece2537 that filled it up4138 846 taketh away142 from the3588 old,3820 and2532 the rent4978 is made1096 worse.5501

22  And2532 no man3762 putteth906 new3501 wine3631 into1519 old3820 bottles:779 else1490 the3588 new3501 wine3631 doth burst4486 the3588 bottles,779 and2532 the3588 wine3631 is spilled,1632 and2532 the3588 bottles779 will be marred:622 but235 new3501 wine3631 must be put992 into1519 new2537 bottles.779

23  And2532 it came to pass,1096 that he846 went3899 through1223 the3588 corn fields4702 on1722 the3588 sabbath day;4521 and2532 his846 disciples3101 began,756 as they went,4160 3598 to pluck5089 the3588 ears of corn.4719

24  And2532 the3588 Pharisees5330 said3004 unto him,846 Behold,2396 why5101 do4160 they on1722 the3588 sabbath4521 day that which3739 is not lawful?1832 3756

25  And2532 he846 said3004 unto them,846 Have ye never3763 read314 what5101 David1138 did,4160 when3753 he had2192 need,5532 and2532 was hungry,3983 he,846 and2532 they3588 that were with3326 him?846

26  How4459 he went1525 into1519 the3588 house3624 of God2316 in1909 the days of Abiathar8 the3588 high priest,749 and2532 did eat5315 the3588 shewbread,740 4286 which3739 is not lawful1832 3756 to eat5315 but1508 for the3588 priests,2409 and2532 gave1325 also2532 to them which were5607 with4862 him?846

27  And2532 he said3004 unto them,846 The3588 sabbath4521 was made1096 for1223 man,444 and not3756 man444 for1223 the3588 sabbath:4521

28  Therefore5620 the3588 Son5207 of man444 is2076 Lord2962 also2532 of the3588 sabbath.4521

Vul

1 Et iterum intravit Capharnaum post dies,

2 et auditum est quod in domo esset, et convenerunt multi, ita ut non caperet neque ad januam, et loquebatur eis verbum.

3 Et venerunt ad eum ferentes paralyticum, qui a quatuor portabatur.

4 Et cum non possent offerre eum illi præ turba, nudaverunt tectum ubi erat: et patefacientes submiserunt grabatum in quo paralyticus jacebat.

5 Cum autem vidisset Jesus fidem illorum, ait paralytico: Fili, dimittuntur tibi peccata tua.

6 Erant autem illic quidam de scribis sedentes, et cogitantes in cordibus suis:

7 Quid hic sic loquitur? blasphemat. Quis potest dimittere peccata, nisi solus Deus?

8 Quo statim cognito Jesus spiritu suo, quia sic cogitarent intra se, dicit illis: Quid ista cogitatis in cordibus vestris?

9 Quid est facilius dicere paralytico: Dimittuntur tibi peccata tua: an dicere: Surge, tolle grabatum tuum, et ambula?

10 Ut autem sciatis quia Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata (ait paralytico),

11 tibi dico: Surge, tolle grabatum tuum, et vade in domum tuam.

12 Et statim surrexit ille: et, sublato grabato, abiit coram omnibus, ita ut mirarentur omnes, et honorificent Deum, dicentes: Quia numquam sic vidimus.

13 Et egressus est rursus ad mare, omnisque turba veniebat ad eum, et docebat eos.

14 Et cum præteriret, vidit Levi Alphæi sedentem ad telonium, et ait illi: Sequere me. Et surgens secutus est eum.

15 Et factum est, cum accumberet in domo illius, multi publicani et peccatores simul discumbebant cum Jesu et discipulis ejus: erant enim multi, qui et sequebantur eum.

16 Et scribæ et pharisæi videntes quia manducaret cum publicanis et peccatoribus, dicebant discipulis ejus: Quare cum publicanis et peccatoribus manducat et bibit Magister vester?

17 Hoc audito Jesus ait illis: Non necesse habent sani medico, sed qui male habent: non enim veni vocare justos, sed peccatores.

18 Et erant discipuli Joannis et pharisæi jejunantes: et veniunt, et dicunt illi: Quare discipuli Joannis et pharisæorum jejunant, tui autem discipuli non jejunant?

19 Et ait illis Jesus: Numquid possunt filii nuptiarum, quamdiu sponsus cum illis est, jejunare? Quanto tempore habent secum sponsum, non possunt jejunare.

20 Venient autem dies cum auferetur ab eis sponsus: et tunc jejunabunt in illis diebus.

21 Nemo assumentum panni rudis assuit vestimento veteri: alioquin aufert supplementum novum a veteri, et major scissura fit.

22 Et nemo mittit vinum novum in utres veteres: alioquin dirumpet vinum utres, et vinum effundetur, et utres peribunt: sed vinum novum in utres novos mitti debet.

23 Et factum est iterum Dominus sabbatis ambularet per sata, et discipuli ejus cœperunt progredi, et vellere spicas.

24 Pharisæi autem dicebant ei: Ecce, quid faciunt sabbatis quod non licet?

25 Et ait illis: Numquam legistis quid fecerit David, quando necessitatem habuit, et esuriit ipse, et qui cum eo erant?

26 quomodo introibit in domum Dei sub Abiathar principe sacerdotum, et panes propositionis manducavit, quos non licebat manducare, nisi sacerdotibus, et dedit eis qui cum eo erant?

27 Et dicebat eis: Sabbatum propter hominem factum est, et non homo propter sabbatum.

28 Itaque Dominus est Filius hominis, etiam sabbati.


Next: Mark 3