Sacred Texts  Bible  Index 
Ephesians Index
  Previous  Next 

Ephesians 2

GNT

1 καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν,

2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας·

3 ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί·

4 ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς,

5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῶ χριστῶ _ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι _

6 καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν χριστῶ ἰησοῦ,

7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν χριστῶ ἰησοῦ.

8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον·

9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται.

10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν χριστῶ ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.

11 διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου,

12 ὅτι ἦτε τῶ καιρῶ ἐκείνῳ χωρὶς χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῶ κόσμῳ.

13 νυνὶ δὲ ἐν χριστῶ ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῶ αἵματι τοῦ χριστοῦ.

14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ,

15 τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὐτῶ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην,

16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῶ θεῶ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῶ.

17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς·

18 ὅτι δι᾽ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα.

19 ἄρα οὗν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ,

20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῶ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ χριστοῦ ἰησοῦ,

21 ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ,

22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.

KJV

1  And2532 you5209 hath he quickened, who were5607 dead3498 in trespasses3900 and2532 sins266

2  Wherein1722 3739 in time past4218 ye walked4043 according2596 to the3588 course165 of this5127 world,2889 according2596 to the3588 prince758 of the3588 power1849 of the3588 air,109 the3588 spirit4151 that now worketh1754 3568 in1722 the3588 children5207 of disobedience:543

3  Among1722 whom3739 also2532 we2249 all3956 had our conversation390 in times past4218 in1722 the3588 lusts1939 of our2257 flesh,4561 fulfilling4160 the3588 desires2307 of the3588 flesh4561 and2532 of the3588 mind;1271 and2532 were2258 by nature5449 the children5043 of wrath,3709 even2532 as5613 others.3062

4  But1161 God,2316 who is5607 rich4145 in1722 mercy,1656 for1223 his848 great4183 love26 wherewith3739 he loved25 us,2248

5  Even2532 when we2248 were5607 dead3498 in sins,3900 hath quickened us together4806 with Christ, by5547 (grace5485 ye are2075 saved;)4982

6  And2532 hath raised us up together,4891 and2532 made us sit together4776 in1722 heavenly2032 places in1722 Christ5547 Jesus:2424

7  That2443 in1722 the3588 ages165 to come1904 he might show1731 the3588 exceeding5235 riches4149 of his848 grace5485 in1722 his kindness5544 toward1909 us2248 through1722 Christ5547 Jesus.2424

8  For1063 by grace5485 are2075 ye saved4982 through1223 faith;4102 and2532 that5124 not3756 of1537 yourselves:5216 it is the3588 gift1435 of God:2316

9  Not3756 of1537 works,2041 lest3363 any man5100 should boast.2744

10  For1063 we are2070 his846 workmanship,4161 created2936 in1722 Christ5547 Jesus2424 unto1909 good18 works,2041 which3739 God2316 hath before ordained4282 that2443 we should walk4043 in1722 them.846

11  Wherefore1352 remember,3421 that3754 ye5210 being in time past4218 Gentiles1484 in1722 the flesh,4561 who3588 are called3004 Uncircumcision203 by5259 that which is called3004 the Circumcision4061 in1722 the flesh4561 made by hands;5499

12  That3754 at1722 that1565 time2540 ye were2258 without5565 Christ,5547 being aliens526 from the3588 commonwealth4174 of Israel,2474 and2532 strangers3581 from the3588 covenants1242 of promise,1860 having2192 no3361 hope,1680 and2532 without God112 in1722 the3588 world:2889

13  But1161 now3570 in1722 Christ5547 Jesus2424 ye5210 who sometimes were5607 4218 far off3112 are made1096 nigh1451 by1722 the3588 blood129 of Christ.5547

14  For1063 he846 is2076 our2257 peace,1515 who hath made4160 both297 one,1520 and2532 hath broken down3089 the3588 middle wall3320 of partition5418 between us;

15  Having abolished2673 in1722 his848 flesh4561 the3588 enmity,2189 even the3588 law3551 of commandments1785 contained in1722 ordinances;1378 for to2243 make2936 in1722 himself1438 of twain1417 1519 one1520 new2537 man,444 so making4160 peace;1515

16  And2532 that he might reconcile604 both297 unto God2316 in1722 one1520 body4983 by1223 the3588 cross,4716 having slain615 the3588 enmity2189 thereby:1722 846

17  And2532 came2064 and preached2097 peace1515 to you5213 which were afar off,3112 and2532 to them that were nigh.1451

18  For3754 through1223 him846 we both297 have2192 access4318 by1722 one1520 Spirit4151 unto4314 the3588 Father.3962

19  Now686 therefore3767 ye are2075 no more3765 strangers3581 and2532 foreigners,3941 but235 fellow citizens4847 with the3588 saints,40 and2532 of the household3609 of God;2316

20  And are built2026 upon1909 the3588 foundation2310 of the3588 apostles652 and2532 prophets,4396 Jesus2424 Christ5547 himself846 being5607 the chief corner204 stone;

21  In1722 whom3739 all3956 the3588 building3619 fitly framed together4883 groweth837 unto1519 a holy40 temple3485 in1722 the Lord:2962

22  In1722 whom3739 ye5210 also2532 are builded together4925 for1519 a habitation2732 of God2316 through1722 the Spirit.4151

Vul

1 Et vos, cum essetis mortui delictis et peccatis vestris,

2 in quibus aliquando ambulastis secundum sæculum mundi hujus, secundum principem potestatis aëris hujus, spiritus, qui nunc operatur in filios diffidentiæ,

3 in quibus et nos omnes aliquando conversati sumus in desideriis carnis nostræ, facientes voluntatem carnis et cogitationum, et eramus natura filii iræ, sicut et ceteri:

4 Deus autem, qui dives est in misericordia, propter nimiam caritatem suam, qua dilexit nos,

5 et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos in Christo (cujus gratia estis salvati),

6 et conresuscitavit, et consedere fecit in cælestibus in Christo Jesu:

7 ut ostenderet in sæculis supervenientibus abundantes divitias gratiæ suæ, in bonitate super nos in Christo Jesu.

8 Gratia enim estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis: Dei enim donum est:

9 non ex operibus, ut ne quis glorietur.

10 Ipsius enim sumus factura, creati in Christo Jesu in operibus bonis, quæ præparavit Deus ut in illis ambulemus.

11 Propter quod memores estote quod aliquando vos gentes in carne, qui dicimini præputium ab ea quæ dicitur circumcisio in carne, manu facta:

12 quia eratis illo in tempore sine Christo, alienati a conversatione Israël, et hospites testamentorum, promissionis spem non habentes, et sine Deo in hoc mundo.

13 Nunc autem in Christo Jesu, vos, qui aliquando eratis longe, facti estis prope in sanguine Christi.

14 Ipse enim est pax nostra, qui fecit utraque unum, et medium parietem maceriæ solvens, inimicitias in carne sua,

15 legem mandatorum decretis evacuans, ut duos condat in semetipso in unum novum hominem, faciens pacem:

16 et reconciliet ambos in uno corpore, Deo per crucem, interficiens inimicitias in semetipso.

17 Et veniens evangelizavit pacem vobis, qui longe fuistis, et pacem iis, qui prope.

18 Quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno Spiritu ad Patrem.

19 Ergo jam non estis hospites, et advenæ: sed estis cives sanctorum, et domestici Dei,

20 superædificati super fundamentum apostolorum, et prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Jesu:

21 in quo omnis ædificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino,

22 in quo et vos coædificamini in habitaculum Dei in Spiritu.


Next: Ephesians 3