Sacred Texts  Hinduism  Index 
English 
Rig Veda Book 10 Index  Previous  Next 

Rig Veda Book 10 Hymn 58

यत ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम |
तत त आवर्तयामसीह कषयाय जीवसे ||
यत ते दिवं यत पर्थिवीं मनो जगाम दूरकम |
तत त ... ||
यत ते भूमिं चतुर्भ्र्ष्टिं मनो जगाम दूरकम |
तत त... ||
यत ते चतस्रः परदिशो मनो जगाम दूरकम |
तत त ... ||
यत ते समुद्रमर्णवं मनो जगाम दूरकम |
तत त ... ||
यत ते मरीचीः परवतो मनो जगाम दूरकम |
तत त ... ||
यत ते अपो यदोषधीर्मनो जगाम दूरकम |
तत त ... ||
यत ते सूर्यं यदुषसं मनो जगाम दूरकम |
तत त ... ||
यत ते पर्वतान बर्हतो मनो जगाम दूरकम |
तत त ... ||
यत ते विश्वमिदं जगन मनो जगाम दूरकम |
तत त ... ||
यत ते पराः परावतो मनो जगाम दूरकम |
तत त ... ||
यत ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम |
तत त... ||

yat te yamaṃ vaivasvataṃ mano jaghāma dūrakam |
tat ta āvartayāmasīha kṣayāya jīvase ||
yat te divaṃ yat pṛthivīṃ mano jaghāma dūrakam |
tat ta ... ||
yat te bhūmiṃ caturbhṛṣṭiṃ mano jaghāma dūrakam |
tat ta... ||
yat te catasraḥ pradiśo mano jaghāma dūrakam |
tat ta ... ||
yat te samudramarṇavaṃ mano jaghāma dūrakam |
tat ta ... ||
yat te marīcīḥ pravato mano jaghāma dūrakam |
tat ta ... ||
yat te apo yadoṣadhīrmano jaghāma dūrakam |
tat ta ... ||
yat te sūryaṃ yaduṣasaṃ mano jaghāma dūrakam |
tat ta ... ||
yat te parvatān bṛhato mano jaghāma dūrakam |
tat ta ... ||
yat te viśvamidaṃ jaghan mano jaghāma dūrakam |
tat ta ... ||
yat te parāḥ parāvato mano jaghāma dūrakam |
tat ta ... ||
yat te bhūtaṃ ca bhavyaṃ ca mano jaghāma dūrakam |
tat ta... ||


Next: Hymn 59